Regulamin


ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1 – Informacje podstawowe.

§2 – Definicje.

§3 – Powiadomienia.


ROZDZIAŁ II – ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY

§4 – Utworzenie konta w Serwisie.


RODZIAŁ III – ZAWIERANIE I REALIZACJA TRANSAKCJI

§5 – Rezerwacja.

§6 – Potwierdzenie rezerwacji.

§7 – Wirtualna karta podarunkowa.

§8 – Płatności.


RODZIAŁ IV – FUNKCJONALNOŚCI SERWISU

§9 – Polecenia i opinie.

§10 – Poczta.

§11 – Powiadomienia o usługach.

§12 – Wyszukiwarka.

§13 – Asystent.

§14 – Programy lojalnościowe.

§15 – Wizualizacja obiektu usługowego.


RODZIAŁ V – DANE OSOBOWE

§16 – Ochrona danych osobowych.


RODZIAŁ VI – ODPOWIEDZIALNOŚĆ I WYMAGANIA TECHNICZNE

§17 – Reklamacje.

§18 – Odpowiedzialność i jej wyłączenia.

§19 – Wymagania techniczne świadczonej usługi.

§20 – Uprawnienia Administratora.


RODZIAŁ VII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§21 – Postanowienia końcowe.

§22 – Archiwum regulaminów.

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1 - Informacje podstawowe 

 1. Właścicielem Serwisu jest Tomasz Staszewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „2deal Tomasz Staszewski”, ul. Zdziarska 75F Lok. 1, 05-800 Pruszków, NIP 5222651752.
 2. Użytkownik zakładający konto w Serwisie zobowiązany jest zaakceptować postanowienia niniejszego regulaminu, przez co zawiera z Administratorem Serwisu umowę, której treść stanowi niniejszy regulamin.
 3. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz szczegółowe postanowienia dotyczące Gości i Konsumentów. Postanowienia dotyczące Firm znajdują się w załączniku nr 1. 
 4. Jeżeli którykolwiek punkt regulaminu przyznaje możliwość lub nakłada obowiązek kontaktu z Administratorem, można go uzyskać poprzez wszelkie środki kontaktu wskazane w dziale „Kontakt” – na stronie głównej, a także za pośrednictwem:
  • Adresu e-mail: kontakt@mbooking.pl;
  • Korespondencyjnie na adres: ul. Zdziarska 75F Lok. 1, 05-800 Pruszków;
  • Numeru telefonu: 695522255.
 5. Integralną część niniejszego regulaminu stanowią jego załączniki:
 6. Przedmiotem działalności Serwisu jest świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwiania Użytkownikom zwierania transakcji, których przedmiotem są usługi świadczone przez Firmy oraz umożliwienie Firmom personalizacji podejścia do Konsumenta. Dla realizacji tego celu, Serwis udostępnia Użytkownikom szereg innowacyjnych funkcjonalności opisanych w niniejszym regulaminie.

 

§2 – Definicje

Poprzez określenia użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:

 1. Serwis/Portal – strona internetowa, wraz ze wszystkimi podstronami i funkcjonalnościami, dostępna pod adresem www.m-booking.pl oraz www.mbooking.pl;
 2. Administrator - Tomasz Staszewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „2deal Tomasz Staszewski”, ul. Zdziarska 75F Lok. 1, 05-800 Pruszków, wpisany do rejestru przedsiębiorców – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonego przez Ministra właściwego do spraw Gospodarki, NIP 5222651752;
 3. Utworzenie Konta w Serwisie – procedura zakładania konta w Serwisie, opisana odpowiednio: dla Konsumentów w §4, a dla Firm w §2 załącznik nr 1;
 4. Konto – wydzielony zbiór zasobów portalu, utworzony i zarządzany przez Użytkownika, umożliwiający korzystanie z jego funkcji w zakresie opisanym w niniejszym regulaminie;
 5. Użytkownik – Konsument lub Firma, który ma Konto w Serwisie;
 6. Konsumenci – osoby fizyczne posiadające Konto, korzystające z Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. Asystent - moduł wirtualnego asystenta wspomagający Konsumentów w przeszukiwaniu bazy ofert i opinii, opisany w §13 oraz w Instrukcji;
 8. Firma - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarówno jednoosobowo, jak i w formie spółki cywilnej, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zakończy procedurę Zakładania konta w Serwisie i utworzy Konto Firmowe;
 9. Konto Firmowe – Konto założone i prowadzone przez Firmę opisane w załączniku nr 1;
 10. Subkonto – konto utworzone w ramach Konta Firmowego dla poszczególnych pracowników Firmy;
 11. Oferta – zbiór wszystkich usług, punktów rezerwacji i innych elementów udostępnianych Konsumentom przez daną Firmę;
 12. Rezerwacja– zakup usługi w formie:
  • Rezerwacji – rezerwacja daty i godziny świadczenia usługi;
  • Abonamentu – rezerwacja daty rozpoczęcia i zakończenia oraz ilości świadczeń usługi;
  • Rejestracji – rezerwacja daty i godziny usługi oraz nadanie numeracji w kolejce.
 13. Konto Konsumenta – wydzielony zbiór zasobów portalu, utworzony i zarządzany przez Konsumenta, za pośrednictwem, którego może on korzystać z usług portalu, a w szczególności przeglądać zasoby portalu, dokonywać rezerwacji i płatności za poszczególne usługi, brać udział w programach promocyjnych i lojalnościowych oraz polecać oferty innym użytkownikom;
 14. Gość – osoba przeglądająca zasoby portalu, nieposiadająca Konta w Serwisie;
 15. Klient – osoba fizyczna, która prowadziła, prowadzi lub zamierza prowadzić jakąkolwiek formę współpracy z Firmą, a jednocześnie jest Użytkownikiem Serwisu. 
 16. Poczta – elektroniczny system wymiany informacji między Użytkownikami, działający wewnątrz Portalu;
 17. Zasoby Portalu – wszelkie informacje i treści znajdujące się na portalu, wprowadzone przez Użytkowników, Gości lub Administratora, udostępniany w zróżnicowanym zakresie Gościom, Firmom i Konsumentom;
 18. Utwór - każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 z późn. zm.);
 19. Portret - „portret cech Konsumenta”, czyli ilości zebranych przez system informacji o cechach i preferencjach danego Konsumenta;
 20. Wizualizacja– obraz lokalu Firmy umożliwiający jego oglądanie w 3600 lub do 3600 na którym Firma umieszcza widgety (narzędzia) umożliwiające rezerwację i rejestrację usług;
 21. Instrukcja – instrukcja użytkowania Serwisu opisująca sposób korzystania z jego funkcjonalności i innych elementów, dostępna tutaj dla Konsumentów oraz tutaj dla Firm;
 22. Aplikacja mobilna/Aplikacja – program umożliwiający korzystanie z Serwisu, przeznaczony dla urządzeń z systemem android, dystrybułowany za pośrednictwem Usługi Market Google Inc., opisany w załączniku nr 4;
 23. Urządzenie – telefon, tablet, komputer lub inny z systemem android, na którym została zainstalowana Aplikacja mobilna.  

 

§3 – Powiadomienia 

 1. Wszelkie potwierdzenia i powiadamiania w ramach Serwisu mogą być przesyłane poprzez:
  • Aplikację mobilną;
  • Pocztę;
  • Wiadomości e-mail;
  • Wiadomości SMS – jeśli taką funkcjonalność wykupi Firma;
  • Za pośrednictwem funkcjonalności Asystenta – jeżeli dany Konsument jest zalogowany w trakcie wysłania wiadomości lub powiadomienia.
 2. Postanowienia te obejmują w szczególności: powiadomienia o wszelkich zmianach statusu zamówienia usługi, rejestracji terminu, obowiązku potwierdzenia rezerwacji, a także o zmianach terminów.

 

ROZDZIAŁ II

ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY

 

§4 – Utworzenie konta w Serwisie 

 1. Użytkownikami serwisu mogą być osoby fizyczne powyżej 18 roku życia. Osoby niespełniające w/w warunku mogą być użytkownikami Serwisu wyłącznie na warunkach określonych w ust. 2 i nast.
 2. Użytkownik, który ukończył 13, ale nie ukończył 18 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniony, dla skutecznego składania oświadczeń i zawierania umów w ramach rejestracji i użytkowania Serwisu, zobowiązany jest uzyskać zgodę na ich dokonanie od swojego opiekuna ustawowego lub kuratora.
 3. Gość może przystąpić do procesu Zakładania Konta w Serwisie poprzez kliknięcie przycisku „Rejestracja” widocznego na stronie głównej lub poprzez złożenie zamówienia na daną usługę oferowaną przez Firmę. Obligatoryjnym elementem rezerwacji lub rejestracji w kolejce w ramach oferty dowolnej Firmy jest założenie Konta w Serwisie.
 4. W trakcie procesu Zakładania w Serwisie Konta Konsumenta formularz zbiera dane:
  • obowiązkowe – niezbędne do składania zamówień i rezerwacji w ramach Serwisu:
   • imię i nazwisko;
   • adres e-mail;
   • numer telefonu komórkowego;
   • hasło do Konta.
  • nieobowiązkowe – wykorzystywane przez Asystenta:
   • źródło informacji o Serwisie (wybór z listy);
   • płeć;
   • miejscowość zamieszkania;
   • wiek;
   • opis zainteresowań;
   • opis sposobu spędzania czasu wolnego;
   • interesujące Konsumenta kategorie ofertowe;
   • opis czym Konsument jest aktualnie zainteresowany;
   • obecne zajęcie;
   • wykształcenie.
 5. Po wprowadzeniu w/w danych osoba zakładająca Konto zobowiązana jest do potwierdzenia zapoznania się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu, a także treści odpowiednich zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekraczającym dane niezbędne dla rejestracji w Serwisie i zawierania za jego pośrednictwem transakcji – np. w zakresie marketingu produktów i usług partnerów handlowych – jest zawsze fakultatywna. Do oceny tych oświadczeń składanych przez osobie niepełnoletnie oraz dysponującego ograniczoną zdolnością do czynności prawnych zastosowanie znajduje ust. 2. 
 6. Jeden Konsument może mieć tylko jedno konto w Serwisie. Kryterium to jest weryfikowane automatycznie poprzez sprawdzanie adresów email podanych przy tworzeniu konta w Serwisie. Konsument zobowiązany jest powiadomić Serwis w razie utraty bądź podejrzenia utraty władzy nad Kontem, a w szczególności utraty haseł i włamania na Konto. 
 7. Po wprowadzeniu w/w danych oraz akceptacji oświadczeń, o których mowa w ust. 5, Konsument chcący kontynuować proces rejestracji zobowiązany jest potwierdzić prawidłowość wszystkich powyższych danych i wyborów poprzez kliknięcie przycisku „Zarejestruj”. Spowoduje to przesłanie na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym wiadomości z potiwerdzeniem aktywacji Konta.
 8. Logowanie do Konta następuje przy użyciu adresu e-mail i hasła.
 9. Logowanie oraz Założenie konta w serwisie może również nastąpić poprzez wtyczki portali społecznościowych: Facebook i Google+. Logowanie będzie możliwe po zaakceptowaniu przez Konsumenta przekazania danych z danego portalu społecznościowego. Jeżeli z portalu nie zostaną przekazane wszystkie wymagane dane, to Serwis będzie prosił o ich uzupełnienie.
 10. Aktywowane Konto umożliwia Konsumentowi po zalogowaniu, korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu przeznaczonych dla Konsumentów, a w szczególności do:
  • przeglądania i modyfikowania swoich danych;
  • zmiany hasła do Konta;
  • przeglądania wszystkich dostępnych danych rezerwacji i rejestracji z możliwością filtrowania w szczególności po: nazwie Firmy, nazwie usługi, dacie, kwocie;
  • podglądu stanu kolejki;
  • podglądu Programów lojalnościowych, w których bierze udział, z możliwością sprawdzenia ich warunków;
  • Wirtualnych Kart Podarunkowych;
  • komunikacji z Firmami;
  • otrzymywania przypomnień;
  • umieszczania opinii na temat zrealizowanych rezerwacji/rejestracji (w tym zdjęć i filmów) z uwzględnieniem ograniczeń, co do: rozmiaru – max. 500 kB, formatów plików – jpg, gif, png, mp3, avi, flv.
 11. W razie utraty hasła, Konsument powinien przejść do zakładki „Odzyskaj hasło”, gdzie zostanie poproszony o podanie adresu e-mail powiązanego z Kontem. System zresetuje hasło i wyśle powiadomienie z hasłem tymczasowym. Po ponownym zalogowaniu będzie można ustawić nowe hasło.
 12. Założenie Konta w Serwisie oraz złożenie oświadczenia - w formie elektronicznej - o przyjęciu postanowień niniejszego Regulaminu stanowi zawarcie umowy z Administratorem na czas nieokreślony, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 13. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie może zostać złożone w każdy sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej – w tym poprzez formularz kontaktowy na stronie Serwisu. Nie wpływa to w żadnym zakresie na prawo Konsumenta do usunięcia konta w każdym czasie.

 

RODZIAŁ III

ZAWIERANIE I REALIZACJA TRANSAKCJI

 

§5 - Rezerwacja

 1. Zarówno Konsument jak i Gość Serwisu mają możliwość wyszukiwania za pośrednictwem wyszukiwarki ofert Firm według wprowadzonych słów i kryteriów, których lista udostępniona jest przez wyszukiwarkę. Oferty, niezależnie od tego, czy są przeglądane w trybie tekstowym, czy w ramach Wizualizacji/Panoramy umożliwiają przeglądanie kalendarza dostępności – grafik rezerwacji, a także zapoznanie się z opisem usługi, jej warunkami, ewentualnym regulaminem, jeżeli takowy został przez Firmę wprowadzony.
 2. W zależności od rodzaju oferty Serwis umożliwia:
  • Rezerwację usługi – rezerwacja daty i godziny usługi;
  • Zakup abonamentu – rezerwacja usługi w formie abonamentu;
  • Rejestrację w kolejce - nadanie numeracji w kolejce. Kolejka ustalana jest w oparciu o definiowany przez firmę czas trwania danej usługi. Na podstawie tych danych Konsument wybiera pasującą datę i godzinę usługi;
  • Zapisanie na listę rezerwową – tryb, który umożliwi Konsumentowi zmianę na inny termin rezerwacji w momencie rezygnacji z usługi przez innego Konsumenta.
  • Informowanie Konsumenta – w przypadku zaznaczenia odpowiedniej opcji - o możliwości zmiany terminu rezerwacji, zgodnie z kolejnością listy rezerwowej. Tryb umożliwi dokonanie automatycznej zmiany rezerwacji zgodnie z listą rezerwową pod warunkiem, że czas wykonania usługi jest taki sam.
 3. Konsument może za pośrednictwem swojego Konta dokonać czynności wskazanych w ust. 2 w odniesieniu do wybranej przez siebie usługi. W przypadku rezerwacji, określa on termin jej realizacji oraz formę zakupu usługi i sposób płatności. W przypadku abonamentu, określa on termin rozpoczęcia oraz formę zakupu usługi i sposób płatności. W przypadku rejestracji w kolejce, wybiera on usługę i jest informowany o swoim numerze w kolejce i terminie rozpoczęcia świadczenia. W przypadku zapisania na listę rezerwową natomiast, Konsument deklaruje chęć skorzystania z usługi w terminie zarezerwowanym przez innego Konsumenta. System poinformuje Konsumenta o zwolnieniu terminu, którym był zainteresowany.
 4. W trakcie dokonywania czynności wskazanych w ust. 2, Konsument może przekazać Firmie uwagi, co do swojego zamówienia. Może tego dokonać za pośrednictwem rubryki Twoje uwagi w ramach formularza rezerwacyjnego. Całość wprowadzonych w trakcie rezerwacji danych oraz warunki wybranej oferty Konsument akceptuje poprzez kliknięcie przycisku „Rezerwuj”.
 5. O skutecznym dokonaniu rezerwacji lub dokonania innego kroku wskazanego w ust. 2, Konsument zostanie powiadomiony na podany adres e-mail. Potwierdzenie generowane będzie również w formie pliku PDF, przesyłanego w załączniku do wiadomości e-mail. Użytkownik po otworzeniu załącznika będzie miał możliwość wydrukowania potwierdzenia i okazania go przy realizacji usługi. Serwis przewiduje możliwość przesłania potwierdzeń w innych formach wskazanych w §6 ust. 2.
 6. Rezygnacja z usługi bądź brak dokonania opłaty lub potwierdzenia rezerwacji w wyznaczonym terminie powoduje skreślenie dokonanej rezerwacji i automatyczne powiadomienie osoby oczekującej na dany termin.
 7. Serwis pozwala na konfigurację przypomnień o zarezerwowanych usługach lub takich, w stosunku, do których Konsument zarejestrował się na listę rezerwową. Edycja sposobu dostarczania powiadomień, spośród ogólnych możliwości ich dostarczania, wskazanych w §3, jest możliwa po zalogowaniu na swoje Konto. Domyślnie włączone będzie przypomnienie wskazane w §3 ust. 1 lit. b, c, d (pod warunkiem wykupienia funkcjonalności przez Firmę), e, które Konsument otrzyma w przeddzień terminu realizacji usługi.
 8. Konsument, który dokonuje czynności wskazanych w ust. 2 wyraża zgodę na przekazanie Firmie oferującej określone usługi swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usługi oraz pozwalającym zweryfikować możliwość jej wykonania, a także ewentualną kwalifikację do programu rabatowego danej Firmy. Dane te to:
  • Imię i nazwisko;
  • Numer telefonu komórkowego;
  • Adres e-mail.
 9. Rezerwacje w systemie mogą mieć następujące statusy:
  • Niepotwierdzona;
  • Oczekująca;
  • W trakcie obsługi;
  • Zrealizowana;
  • Odwołana przez Konsumenta;
  • Odwołana przez Firmę.
 10. Zmiana statusów w ramach obsługi danej rezerwacji jest odnotowywana przez system na podstawie informacji przekazanych od Firmy lub Konsumenta, o czym są oni wzajemnie informowani. 
 11. Rezerwacje w Serwisie mogą mieć następujące statusy płatności:
  • Nowa;
  • Oczekująca;
  • Rozpoczęta;
  • Zapłacona;
  • Anulowana;
  • Odrzucona;
  • Zwrócona.
 12. Obok każdej Rezerwacji dostępne będą jej dane określające:
  • Rodzaj rezerwacji (zwykła czy wirtualna karta podarunkowa);
  • Czy oferta została polecona przez innego Konsumenta;
  • Data i godzina rezerwacji;
  • Dane Konsumenta lub Konsumentów, jeśli to jest Wirtualna Karta Podarunkowa;
  • Dane usługi, której dotyczy rezerwacja;
  • Kwota za usługę, której dotyczy rezerwacja;
  • Status płatności – Firma będzie mogła dowolnie zmienić status na inny, ale taką informację będzie widział również Konsument na swoim Koncie;
  • Dodatkowe informacje.
 13. W przypadku, gdy osoba fizyczna lub Konsument dokonają Rezerwacji usługi Firmy poza Serwisem, informacja o tym fakcie może zostać wprowadzona do Serwisu przez Firmę. W takim wypadku:
  • osoba fizyczna, której dane zostaną wprowadzone przez Firmę zostanie poinformowana o tym fakcie oraz o możliwości rejestracji konta w Serwisie. Utworzone w ten sposób konto, będzie od chwili założenia powiązane z rezerwacją dokonaną przez Firmę oraz z kontem Firmy. Dane wprowadzone przez Firmę zostaną automatycznie przeniesione do formularza rejestracyjnego. 
  • Konsument, którego konto zostanie przyporządkowane do danych zawartych w rezerwacji wprowadzanej przez Firmę, zostanie poinformowany o nowej rezerwacji oraz o próbie powiązania swojego konta z kontem Firmy. Powiązanie konta Konsumenta z kontem Firmy będzie skuteczne po dokonaniu przez niego akceptacji.
 14. Dokonanie rejestracji według procedury opisanej w lit. „a” lub akceptacji powiązania, o czym mowa w lit. „b”, jest równoznaczne z działaniami podjętymi przez Konsumenta – wskazanymi w ust. 2. Porównywanie danych na potrzeby realizacji niniejszego ustępu obejmuje Nazwisko, numer telefonu oraz adres email.

 

§6 – Potwierdzenie Rezerwacji

 1. Konsument, który skutecznie dokonał Rezerwacji otrzyma potwierdzenie tej czynności. Serwis umożliwia przesłanie pięciu zasadniczych rodzajów wspomnianego potwierdzenia. Dostępność poszczególnych opcji definiowana jest ustawieniami Konta Firmy, która oferuje daną usługę, a także ustawieniami Konta Konsumenta.
 2. Potwierdzenie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym może zostać przesłane za pośrednictwem:
  • Wiadomości e-mail z załączonym plikiem PDF i kodem QR - opisane w ust. 4;
  • Wiadomości SMS - opisana w ust. 5;
  • Aplikacji mobilnej - opisana w ust. 4;
  • Aplikacji mobilnej z możliwością potwierdzenia przez NFC - opisana w ust. 6-8;
  • Karty podarunkowej - opisana w §7.
 3. Każde potwierdzenie, niezależnie od formy przesłania, pozwala na sprawdzenie danych Rezerwacji, w skład których wchodzą m.in.:
  • Numer Rezerwacji;
  • Nazwa usługi;
  • Nazwa i adres Firmy;
  • Dane Konsumenta – Imię, Nazwisko;
  • Status płatności.
 4. Po dokonaniu Rezerwacji system wyśle na adres e-mail Konsumenta wiadomość e-mail z załączonym plikiem PDF, w którym będzie kod QR i potwierdzenie Rezerwacji wraz z jej danymi. Kod QR będzie również dostępny po zalogowaniu do aplikacji mobilnej i wersji mobilnej Serwisu. W wiadomości e-mail będzie link do pobrania aplikacji mobilnej. Konsument następnie może wydrukować plik PDF z kodem QR lub zabrać telefon i udać się z nim po odbiór usługi. Firma odczyta dane Rezerwacji z dokumentu PDF lub zrobi zdjęcie kodowi QR swoim telefonem i dzięki swojej Aplikacji mobilnej, automatycznie odczyta dane Rezerwacji.
 5. Wysyłanie wiadomości SMS z potwierdzeniem Rezerwacji będzie uzależnione od ustawień Firmy, która będzie mogła wyłączać i włączać tą funkcjonalność. Jeżeli będzie ona dostępna, po dokonaniu i potwierdzeniu Rezerwacji, system wyśle wiadomość SMS z jej danymi.
 6. Potwierdzenie w formie wskazanej w ust. 2 lit. d jest możliwe jedynie w razie spełnienia łącznie niżej wymienionych warunków:
  • Firma ma zainstalowaną aplikację mobilną na swoim urządzeniu wyposażonym w moduł NFC lub posiada odpowiednio skonfigurowany TAG, którego wymagania są określone w Instrukcji Serwisu,
  • Konsument posiada urządzenie (np. telefon, tablet) wyposażone w moduł NFC i ma zainstalowaną aplikację mobilną na swoim urządzeniu. Urządzenie jest niezbędne do realizacji usługi potwierdzanej tą formą Rezerwacji.
 7. Przekazanie potwierdzenia Firmie może odbyć się w dwojaki sposób:
  • Konsument przykłada telefon do TAGa, który w telefonie Konsumenta automatycznie uruchamia Aplikację mobilną. System w tle odczytuje numer Rezerwacji i automatycznie zmienia informację o statusie realizacji Rezerwacji na zrealizowaną. W przypadku, gdy Konsument posiada dwie oczekujące Rezerwacje w jednej Firmie, aplikacja mobilna zapyta Konsumenta, która z nich jest obecnie realizowana;
  • Konsument uruchamia aplikację mobilną w swoim urządzeniu, wybiera opcję przekazania danej Rezerwacji przez NFC i przykłada swoje urządzenie do urządzenia Firmy. W urządzeniu Firmy pokazuje się dana Rezerwacja. Firma może na swoim urządzeniu zmienić status Rezerwacji i status płatności.
 8. Aplikacja mobilna będzie umożliwiała synchronizację danych zgromadzonych w pamięci telefonu z danymi przechowywanymi na serwerze, dzięki czemu Aplikacja będzie działać zarówno w trybie offline jak i online. W momencie weryfikacji Rezerwacji (w tym Karty podarunkowej) urządzenie osoby obdarowanej nie będzie potrzebować aktywnego połączenia z Internetem.
 9. Firma po otrzymaniu od Konsumenta danych Rezerwacji, wyszukuje ją na swoim Koncie w Serwisie i zmienia jej status na zrealizowany.

 

§7 – Wirtualna Karta Podarunkowa

 1. Specjalną formą potwierdzenia dokonania Rezerwacji usługi jest Wirtualna Karta Podarunkowa. Umożliwia ona wykonanie w/w czynności z przeznaczeniem dla osoby trzeciej. Przekazanie Karty podarunkowej odbywa się za pośrednictwem Portalu w formie zaproszenia lub prezentu. Usługa, której dotyczy Wirtualna Karta Podarunkowa, może być opłacona przez obdarowywującego Konsumenta. Sposób zapłaty za Wirtualną Kartę Podarunkową wybiera obdarowujący w trakcie rezerwacji usługi.
 2. Wirtualną Kartę Podarunkową Konsument może przekazać w takiej samej formie jak zwykłą Rezerwację, z uwzględnieniem funkcjonalności aktywowanych przez osobę obdarowaną i wybranych przez obdarowującego Konsumenta.
 3. Do tworzenia Wirtualnej Karty Podarunkowej służy kreator dostępny dla Konsumenta po dokonaniu Rezerwacji. Umożliwia on Konsumentowi wybór wyglądu karty w zależności od sposobu jej przekazania osobie obdarowanej. Konsument wykupujący Wirtualną Kartę Podarunkową może stworzyć dowolny multimedialny przekaz (tekst, obraz, dźwięk) z uwzględnieniem ograniczeń, co do: rozmiaru – max. 500 kB oraz formatów plików – jpg, gif, mp3, avi, flv. Przekaz multimedialny może być przekazany w wiadomości e-mail.
 4. Po zarezerwowaniu i wykupieniu usługi w formie Wirtualnej Karty Podarunkowej, obdarowana osoba otrzyma powiadomienie na skrzynkę mailową i/lub w SMS i/lub aplikacji mobilnej z informacją o możliwości realizacji usługi. Termin powiadomienia wybiera Konsument, który rezerwuje usługę, z zastrzeżeniem, że data ta nie może być późniejsza niż dzień jej realizacji.
 5. Powiadomienie e-mail, oprócz podstawowych informacji na temat podarunku, zawiera również wszystkie instrukcje określające jak zrealizować usługę z kodem QR i linkiem służącym do szybkiej instalacji aplikacji mobilnej, na którą zostaną przekazane dane potrzebne do zrealizowania usługi za pomocą m.in. modułu NFC opisanego w poprzednim paragrafie.
 6. Opłacona Rezerwacja będzie mogła być przekazana zarówno anonimowo, jak i z dostępem do wszystkich informacji łącznie z ceną usługi widniejącej na Wirtualnej Kartce Podarunkowej.
 7. Po dokonaniu poprawnego potwierdzenia realizacji Wirtualnej Karty Podarunkowej, system zmienia status karty na „zrealizowana”.

 

§8 – Płatności

 1. Konsument chcący opłacić zarezerwowaną w danej Firmie usługę, po wyborze terminu i poprawnym zalogowaniu na swoje konto będzie przekierowywany do systemu płatności, w którym będzie mógł wybrać jeden z dostępnych kanałów płatności, które zdefiniowała Firma. W zależności od jej wyboru, płatności można dokonywać:
  • zwykłym przelewem bankowym;
  • poprzez system płatności;
  • osobiście podczas odbioru usługi; 
 2. W przypadku zwykłego przelewu lub systemu płatności, Firma może wymagać albo zezwolić, na zapłatę jedynie części należności za daną usługę – tytułem zaliczki. Wartość zaliczki określa Firma.
 3. Serwis umożliwia korzystanie z płatności elektronicznych obsługiwanych przez system płatności:
  • PayU należący do spółki PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającej numer NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 złotych w całości opłaconym, której regulamin jest dostępny tutaj.
  • Tpay należący do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, 61-808 Poznań, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, posiadającej numer NIP: 777-30-61-579, o kapitale zakładowym w wysokości 4.848.500 złotych w całości opłaconym, której regulamin jest dostępny tutaj.
  • Przelewy24 należący do spółki DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, przy ul. Kanclerska 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, posiadającej numer NIP: 781-173-38-52, o kapitale zakładowym w wysokości 1.697.000 złotych w całości opłaconym, której regulamin jest dostępny tutaj. 
 4. W przypadku skonfigurowania przez Firmę płatności poprzez system płatności i wyboru tego sposobu przez Konsumenta, możliwe są następujące warianty zakończenia procedury płatności:
  • Anulowanie procedury lub informacja o błędzie autoryzacji - system przeniesie Konsumenta na dedykowaną stronę internetową wyświetlając komunikat o błędzie;
  • Poprawna autoryzacja i opłacenie usługi - system przekieruje Konsumenta na dedykowaną stronę internetową, wyświetlając okno z potwierdzeniem wykupienia usługi. Potwierdzenie będzie dostępne również z poziomu Konta zarejestrowanego Konsumenta. System automatycznie zmieni status usługi na odpowiedni. Dodatkowo, system prześle wszelkie niezbędne informacje z procedurą realizacji usługi na e-mail Konsumenta oraz powiadomi Firmę o wykupieniu nowej usługi.
 5. Konsument będzie mógł opłacić usługę w trakcie Rezerwacji lub w terminie późniejszym po zalogowaniu na swoje Konto.

 

§9 – Polecenia i opinie

 1. Konsument podczas przeglądania ofert - również przy pomocy Wizualizacji – może polecić daną usługę znajomemu. Przy czym, za znajomego uważa się każdy podmiot mogący zdaniem Konsumenta wykazać zainteresowanie polecaną usługą.
 2. W celu skorzystania z funkcjonalności polecenia danej Usługi, Konsument powinien kliknąć na interaktywny widget polecenia przypisany do danego punktu rezerwacji. Następnie Konsument będzie mógł zalogować się na swoje Konto lub utworzyć swoje Konto i wpisać adres e-mail znajomego, do którego zostanie wysłana wiadomość z informacją o polecanej ofercie. Następnie, należy wprowadzić kod z obrazka (CAPTCHA) i zaakceptować całość wprowadzonych danych. Wiadomość wysłana po w/w akceptacji będzie zawierała link, po wybraniu którego, otworzy się strona Serwisu z możliwością rezerwacji polecanej usługi.
 3. Informacja o dokonanym poleceniu usługi będzie widoczna na Koncie:
  • Firmy, która zobaczy dane Konsumenta, który polecił ofertę oraz któremu oferta została polecona. Zakres danych jest tożsamy z rezerwacją usługi Firmy;
  • Konsumenta, który polecił ofertę. Konsument będzie widział dane Konsumenta, któremu polecił ofertę, ale tylko te, które sam wprowadził oraz dane oferty, którą polecił;
  • Konsumenta, któremu polecono ofertę. Konsument zobaczy dane oferty, którą zarezerwował po poleceniu oraz informacje, że jest to oferta polecona, a także imię nazwisko i adres e-mail Konsumenta, który polecił ofertę.
 4. Konsument, który skorzystał z danej usługi będzie mógł zamieścić w Serwisie opinię na jej temat. Możliwość zamieszczenia opinii pojawia się na Koncie konsumenta w monecie zmiany statusu Rezerwacji na „zrealizowana”. Opinie, oprócz tekstu mogą zawierać: zdjęcia i filmy (o rozmiarze określonym przez Administratora) w formatach plików wskazanych w §19.

 

§10 – Poczta

 1. Serwis będzie umożliwiał wzajemną komunikację pomiędzy Konsumentami i Firmami za pośrednictwem wewnętrznego systemu komunikacji – Poczty.
 2. W momencie przesłania wiadomości, System wysyła powiadomienie na skrzynkę pocztową z informacją o nowej wiadomości w ramach Poczty. Po zalogowaniu, Konsument lub Firma będzie miała dostęp do pełnej korespondencji. Powiadomienia można wyłączyć w ustawieniach Konta.

 

§11 – Powiadomienia o usługach

 1. Serwis umożliwia Konsumentom zdefiniowanie na swoim Koncie preferencji dotyczących zainteresowań lub aktualnie poszukiwanych ofert, co wiąże się z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji marketingowych w tak określonym zakresie.
 2. W momencie pojawienia się ofert spełniających wcześniej określone kryteria system automatycznie wyśle powiadomienie z informacją o możliwości rezerwacji lub wykupienia usługi poprzez środki komunikacji wskazane w §3 ust. 1 lit. b, c oraz e.
 3. Funkcjonalność będzie domyślnie aktywna w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych w procesie rejestracji. Zgoda wyrażona jeden raz nie będzie musiała być już potwierdzana przy kolejnej aktywacji tej funkcjonalności.

 

§12 – Wyszukiwarka

 1. Serwis udostępnia Gościom oraz Użytkownikom autorską wyszukiwarkę, która umożliwia przeszukanie bazy ofert i opinii na podstawie wpisanej frazy kluczowej i lokalizacji.
 2. Wyszukiwarka działa w oparciu o analizę treści oraz parametrów ofert, w których wyszukiwane będą frazy kluczowe.
 3. Po wyszukaniu ofert na podstawie frazy kluczowej i lokalizacji, o czym mowa w ustępie poprzedzającym, Serwis wyświetli oferty spełniające podane kryteria ze wszystkich katalogów branżowych. Konsument może również wyselekcjonować interesujące go oferty wybierając konkretne branże.
 4. Serwis umożliwia porównanie wyszukanych przez Konsumenta ofert. Wyselekcjonowane przez Konsumenta oferty trafiają do schowka, w którym system automatycznie klasyfikuje je na podstawie oceny innych Konsumentów i dopasowuje oferty do indywidualnych cech danego Konsumenta.  Oferty umieszczone przez Konsumenta w schowku mogą być tam również przechowywane celem śledzenia zmian, jakie w nich zachodzą. 
 5. Porównanie poszczególnych kryteriów ocen będzie możliwe, jeśli porównywane oferty należeć będą do tej samej branży.
 6. Dla zalogowanych Konsumentów lista wyników wyszukiwania może być różna dla identycznego zapytania. Serwis przy określaniu listy wyników kieruje się bowiem, zgromadzonymi informacjami o zainteresowaniach i preferencjach Użytkownika – Portretem Użytkownika.
 7. Serwis umożliwia sortowanie wyników wyszukiwania poprzez zadane kryteria: oceny w ramach branży, oceny ogólnej, ceny za usługę, po odległości, po popularności, zgodnie z rankingiem systemowym. Zadane kryteria można ze sobą łączyć.
 8. Lista z wynikami wyszukiwania zawiera dodatkowo opcje sortowania według wyników według wybranych przez Konsumenta kryteriów.
 9. Wyszukiwarka umożliwia również wyszukiwanie ofert w oparciu o mapę, w ramach której lokalizacja staje się czynnikiem podstawowym. Polega ona na wyszukiwaniu ofert w danym obszarze, z możliwością określenia promienia od danej lokalizacji. Tak wybrane wyniki można zawęzić wybierając branże. Instrukcja obsługi map Google, z których korzysta Serwis, dostępna jest tutaj.

 

§13 – Asystent 

 1. Serwis udostępnia Konsumentom innowacyjną funkcjonalność Asystenta, który jest wirtualnym pomocnikiem w poszukiwaniu ofert, planowaniu czasu i dokonywaniu zakupów za pośrednictwem Portalu. 
 2. Wirtualny Asystent składa się z następujących modułów:
  • Propozycje ofert – mechanizm informujący Konsumenta o nowych ofertach, które spełniają określone preferencje zdefiniowane w Portrecie oraz uwzględniają ranking ocen.
  • Ranking – funkcja automatycznego tworzenia rankingu wybranych ofert, na podstawie oceny Systemu. Po wstępnej selekcji System automatycznie określi, które z wybranych ofert są lepiej oceniane pod względem rankingu.
  • Promocje – mechanizm informujący Konsumenta o aktualnych promocjach i rabatach wśród ofert pasujących do Portretu. Moduł ten zacznie działać po wyrażeniu odpowiedniej zgody przez Konsumenta w ustawieniach Konta oraz po zdefiniowaniu cech w Portrecie.
  • Powiadomienia – mechanizm informujący Konsumenta o nowej korespondencji, dodaniu nowych postów w śledzonych ofertach oraz informujący o zbliżającym się terminie realizacji usługi.
  • Historia – mechanizm tworzący historię aktywności Konsumenta w Serwisie (ostatnio przeglądane oferty, wyszukiwane frazy). Na podstawie tych informacji Asystent aktualizuje preferencje w Portrecie.

 

§14 - Programy lojalnościowe

 1. Firmy mają możliwość udostępniania Konsumentom, w ramach korzystania z oferowanych przez siebie usług  Programów lojalnościowych. Serwis pozwala na tworzenie dwóch zasadniczych rodzajów takich programów:
  • Indywidualnych Programów lojalnościowych – obejmujących ofertę jednej Firmy.
  • Grupowych Programów lojalnościowych – obejmujących ofertę dwóch lub większej ilości Firm, w których kryteria uprawniające do zniżek są sumowane.
 2. Udział w programie lojalnościowym, w zależności od decyzji Firmy, uprawnia Konsumenta do skorzystania z następujących rodzajów korzyści:
  • Rabatu jednorazowego - stała, procentowa lub kwotowa wartość udzielanego jednorazowego rabatu bez względu na ilość oraz sumę opłaconych przez Konsumenta usług.
  • Progów rabatowych [%] – przyznawany Konsumentowi rabat zwiększa się wraz z wartością lub ilością zrealizowanych ofert, tj. w miarę przekraczania kolejnych progów rabatowych.
  • Zbierania punktów – moduł umożliwiający określenie reguł przydzielania punktów w zależności od aktywności Konsumenta. Aktywność (transakcja) Konsumenta w relacji z Firmą jest powiązana z otrzymaniem określonej liczby punktów. Konsument może wymienić zdobyte punkty na rabaty na kolejne usługi.
  • Gratisów w rozliczeniu cyklicznym – Firma zobowiązuje się realizować określoną (kolejną) usługę na rzecz Konsumenta bezpłatnie (np. co 10-te strzyżenie gratis). Cykliczna forma gratisu stosowana wyłącznie dla tej usługi określonej przez Firmę.
  • Rabatów za polecenia - w przypadku polecenia usługi przez Konsumenta innej osobie, będzie dostępna możliwość definiowania wysokości rabatów za polecenie usługi dla Konsumenta, do której został przypisany dany Program lojalnościowy. Rabaty będą się sumować w ramach danego programu lojalnościowego.
 3. Dane o uzyskanych rabatach i gratisach, a także parametrach warunkujących ich przyznanie będą automatycznie zapisywane na Koncie Konsumenta.
 4. Konsument wybiera podczas rezerwacji, z którego udostępnionego przez Firmę Programu lojalnościowego chce korzystać. Konsument również może zrezygnować z wykorzystania rabatu i zapłacić regularną cenę oferowaną przez Firmę. Jeżeli dany Konsument spełnia kryteria udziału w programie lojalnościowym, to profity wynikające z udziału zostaną mu automatycznie przyznane po zapłaceniu za daną usługę (status płatności: zapłacona całość). 
 5. W razie zmiany warunków lub usunięcia programu lojalnościowego Konsument zostanie powiadomiony o tym fakcie w sposób określony w §3 ust. 1. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia wysłania w/w powiadomienia, chyba że krótszy termin ustalą uczestnicy programu. W tym czasie Konsument może korzystać z programu lojalnościowego na dotychczasowych zasadach, a w szczególności, wydatkować dotychczas zebrane punkty.

 

§15 – Wizualizacja obiektu usługowego. 

 1. Konsumenci mogą za pośrednictwem Serwisu, bez wychodzenia z domów oglądać lokale usługowe Firm, o ile dana Firma utworzyła wcześniej, za pośrednictwem specjalnego narzędzia, Wizualizację swojego obiektu użytkowego.
 2. Jeżeli Firma, przy użyciu udostępnionych jej narzędzi utworzyła w ramach jednego lokalu kilka Wizualizacji, Konsument ma możliwość przemieszczania się pomiędzy nimi – wykonywania wirtualnego spaceru.
 3. Firma ma możliwość dodawania na każdą Wizualizację funkcjonalności umożliwiających powiązanie określonej jej części z profilem Firmy lub jej ofertą. Do każdego z nich mogą być przypisane następujące akcje:
  • Kalendarz – po kliknięciu System przenosi Konsumenta do aktualnego kalendarza dostępności usługi; 
  • Polecenie – polecenie oferty innej osobie;
  • Opinie – możliwość przeglądania opinii o danej ofercie;
  • Nawigacja – przejście do kolejnej wizualizacji;
  • Obraz – otworzenie obrazu w pełnym oknie.
 4. Sposób korzystania z funkcjonalności wirtualnego spaceru, o którym mowa w ust. 2, opisany jest w Instrukcji.

 

RODZIAŁ IV

DANE OSOBOWE

 

§16 – Ochrona danych osobowych. 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu w zgodzie z normami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności z RODO zwanej dalej Ustawą.
 2. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników Serwisu w ramach oraz w związku z użytkowaniem Serwisu jest Administrator wskazany w §2 ust. 2 Regulaminu. Bazy danych osobowych Użytkowników zostały zgłoszone i zarejestrowane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy.
 3. Administrator zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa w celu ochrony powierzonych mu danych.
 4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu pośredniczenia w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy Użytkownikami: Firmami a Konsumentami, w zawiązku z tym, mogą być przekazywane pomiędzy użytkownikami Serwisu, jeśli obowiązek taki wynika z niniejszego Regulaminu.
 5. Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Mogą z niego korzystać poprzez zalogowanie się na swoje Konto użytkownika lub poprzez kontakt z Administratorem. Dane są przekazywane dobrowolnie, jednakże nieprzekazanie danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe, uniemożliwi założenie Konta w Serwisie.
 6. Firma jest administratorem danych przekazanych jej na potrzeby realizacji zobowiązań wobec Konsumenta wynikających z odrębnych umów oraz z zapisów niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności w zakresie danych Klientów, które zostały wprowadzone przez nią do Serwisu. W odniesieniu do wymienionych danych, Firma ponosi odpowiedzialność za ich przetwarzanie w zgodzie z przepisami ustawy. Osoba fizyczna, niebędąca Konsumentem zostanie poinformowana o wprowadzeniu jej danych osobowych do Serwisu oraz o możliwości rejestracji. Jeżeli dana osoba jest Konsumentem (w myśl niniejszego Regulaminu) to wprowadzenie jej danych przez Firmę będzie skutkowało powiadomieniem, a w razie potwierdzenia, przekazaniem jej danych Konsumenta, o których mowa w §5 ust. 8.
 7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników: Firm i Konsumentów zawiera Polityka prywatności, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

  

RODZIAŁ V

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I WYMAGANIA TECHNICZNE

 

§17– Reklamacje. 

 1. Serwis funkcjonuje na zasadach i w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
 2. Administrator Serwisu prowadzi go z poszanowaniem norm powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Każdy, kto uzna, że działanie Administratora, sposób działania Serwisu lub zachowania Użytkowników naruszają jego słuszne interesy wynikające z zapisów regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa może wystosować zawiadomienie do Administratora. Można je zgłosić za pośrednictwem środków Kontaktu uwidocznionych w dziale Kontakt na stronie głównej lub w sposób wskazany w §1 ust. 4 oraz w §17 ust. 5.
 4. Zawiadomienie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym może dotyczyć w szczególności:
  • naruszenia praw autorskich poprzez zamieszczenie w Serwisie utworów wbrew zapisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.);
  • bezprawnego naruszania oznaczeń przedsiębiorcy – podszywania się pod przedsiębiorcę;
  • naruszenia znaków towarowych, wzorów użytkowych, patentów lub innych praw chronionych przez ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508, z późn. zm.);
  • bezprawnego wykorzystywania danych osobowych należących do osoby fizycznej – podszywania się pod osobę fizyczną;
  • naruszenia dóbr osobistych osoby fizycznej lub przedsiębiorcy.
 5. W celu zapewnienia możliwości prostego i intuicyjnego zgłaszania zaobserwowanych naruszeń, Serwis pozwala na ich zgłaszanie za pomocą formularza dostępnego na każdej stronie Serwisu. Zgłoszenie składane w ten sposób powinno zawierać określenie przyczyny jego dokonania i w razie potrzeby krótkie uzasadnienie.
 6. Konsumenci mają prawo zwrócić się do Administratora w celu pośredniczenia w kontaktach z Firmą, w ramach kontaktów związanych z umowami zawartymi za pośrednictwem Serwisu. Pośrednictwo dotyczy w szczególności sporów dotyczących zmiany statusu usługi lub płatności.
 7. Administrator zobowiązuje się do reagowania na zgłoszenia niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 8. Fakt otrzymania zgłoszenia nie obliguje Administratora do postąpienia zgodnie z jego treścią. Administrator zastosuje się do wszelkich nakazów zawartych w prawomocnych orzeczenia sądowych oraz decyzjach administracyjnych.
 9. Adresatem roszczeń i reklamacji związanych ze świadczeniem usług przez Firmy, a także związanych ze zmianą statusów realizacji bądź płatności usług są poszczególne Firmy.

 

§18 – Odpowiedzialność i jej wyłączenia. 

 1. Administrator - jako podmiot pośredniczący w zawieraniu umów pomiędzy Użytkownikami nie gwarantuje, ani nie bierze na siebie odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie zobowiązań przez którąkolwiek ze stron zawartej za pośrednictwem Serwisu umowy.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakich mogą doznać osoby trzecie lub inni Użytkownicy w związku z działaniami Użytkowników, a w szczególności za sposób, w jaki korzystają oni z Serwisu, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzanych opinii, komentarzy oraz innych treści.
 3. Administrator zapewnia możliwość zgłoszenia zaobserwowanych naruszeń, według procedury opisanej w  §17.
 4. Administrator nie ma wpływu oraz nie odpowiada za:
  • połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia, powstałe z winy Użytkownika, sprzętu telekomunikacyjnego używanego przez niego do połączenia z Internetem, w tym błędną jego konfigurację;
  • szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Użytkowników Serwisu w związku z interakcjami z poszczególnymi funkcjonalnościami ze względu na niespełnienie przez Użytkownika wymagań technicznych, o których mowa §19;
  • utratę, zniekształcenie lub zniszczenie treści przesłanych do Serwisu drogą elektroniczną, w związku z wystąpieniem nieprawidłowości, o których mowa w lit. „a” oraz „b”;
 5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodność zamieszczanych w Serwisie treści z niniejszym Regulaminem oraz z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji zawartych w §17 ust. 4. Użytkownicy mają zakaz zamieszczania treści bezprawnych. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie roszczenia podmiotów trzecich, na jakie narażony zostanie Administrator w związku z naruszeniem niniejszego regulaminu.

 

§19 – Wymagania techniczne świadczonej usługi. 

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest:
  • połączenie z siecią Internet;
  • przeglądarka internetowa:
   • Mozilla Firefox;
   • Microsoft Internet Explorer;
   • Google Chrome;
  • w aktualnej wersji danej przeglądarki;
  • w przypadku niektórych funkcjonalności, dla skorzystania z ich pełnych możliwości, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script oraz cookies;
  • klient poczty email, np.: Outlook Express, Windows Mail w celu odczytania potwierdzenia rejestracji oraz innych wiadomości przewidzianych Regulaminem lub przepisami prawa.
 2. Wymagania dotyczące plików, które mogą być wykorzystane w ramach Serwisu określają opisy poszczególnych jego funkcjonalności.
 3. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z Serwisu należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje możliwość przechwycenia danych przesyłanych do i z serwera WWW. Korzystanie z usług świadczonych poprzez sieć WWW, wymaga udostępnienia następujących podstawowych informacji o komputerze: system operacyjny, przeglądarka, domena, adres IP.
 4. Serwis korzysta z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu np. zapamiętania danych logowania użytkownika. Korzystanie z serwisu obwarowane jest wyrażeniem zgody na przechowywanie tych plików w systemie teleinformatycznym Użytkownika. Informacje o ewentualnym wyłączeniu możliwości przechowywania tych informacji dostępna jest w Instrukcji. Zmiana ustawień zgodnie ze wskazówkami zawartymi w linku, może się wiązać z nieprawidłowym działaniem niektórych elementów Portalu.
 5. Informacje zawarte w logach systemowych tworzonych na serwerach Serwisu zawierają dane o połączeniach z serwerami Serwisu, np. adres IP i adresy mac. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Serwisu, próby włamania, innego działania na jego szkodę lub naruszenia przepisów prawa.

 

§20 – Uprawnienia Administratora 

 1. Administrator ma wgląd do danych Firm oraz Konsumentów gromadzonych w Serwisie, a także do:
  • pełnej ścieżki audytowej Firm oraz Konsumentów;
  • rozliczeń z Firmami;
  • wykazu usług, z jakich korzysta dana Firma;
  • listy Rezerwacji danej Firmy;
 2. W ramach funkcjonowania serwisu Administrator ma prawo do:
  • blokowania Konta Firmy lub Konsumenta w razie stwierdzenia dokonywania przez nich naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa;
  • wysyłania Użytkownikom wiadomości związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w tym również dotyczących marketingu usług własnych;
  • wysyłania zapytań Użytkownikom w związku ze zgłoszonymi w stosunku do nich zastrzeżeniami, o których mowa w §17.
 3. W/w uprawnienia nie ograniczają, ani nie wyłączają uprawnień Administratora opisanych w ramach postanowień dotyczących poszczególnych funkcjonalności.
 4. W razie podejrzenia, że działania Administratora wykraczają poza zakres niniejszego regulaminu lub przepisów prawa, każdy ma prawo zawezwać go do złożenia wyjaśnień i zaprzestania naruszeń w trybie wskazanym w §17 ust. 3.

 

RODZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§21 – Postanowienia końcowe. 

 1. Użytkownik może usunąć Konto w każdej chwili, za pośrednictwem wiadomości wysłanych do Administratora. Konto nie zostanie usunięte w przypadku, gdy posiada ono otwarte – niezakończone zamówienia. Usunięcie Konta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu łączącej strony Umowy. Konto Użytkownika zostanie usunięte z Serwisu po upływie 14 dni od chwili złożenia oświadczenia o chęci jego skasowania. W okresie tym, Użytkownik może odwołać swoje oświadczenie. 
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem:
  • ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
  • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
  • Regulamin podlega rygorom prawa polskiego.
 3. Postanowienia niniejszego regulaminu, nie naruszają przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku stwierdzenia niezgodności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami ustaw, pierwszeństwo mają te ostatnie.
 4. Rozszerzenie funkcjonalności Serwisu nie wymaga zmian niniejszego Regulaminu, o ile zmiany nie wpłyną na zakres dotychczasowych usług świadczonych Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu, wysokość ponoszonych przez Użytkownika opłat z tego tytułu oraz zakres przetwarzanych danych osobowych.
 5. Spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu i inne związane ze stosunkiem prawnym łączącym Administratora Serwisu i Konsumentów, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego.
 6. Przed skorzystaniem z drogi postępowania sądowego, konsument może rozpocząć procedurę mającą na celu polubowne zakończenie sporu, np. poprzez mediację prowadzoną przez właściwy dla niego Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej (więcej informacji tutaj).
 7. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, iż o dokonanych zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani na 30 dni przed datą ich wejścia w życie.
 8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem: 25.05.2018.

 Załącznik nr 1 - Regulamin dla partnerów biznesowych
Załącznik nr 2 - Cennik
Załącznik nr 3 - Polityka prywatności
Załącznik nr 4 - Regulamin aplikacji mobilnej
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
Pobierz aplikację mobilną
KONTAKT
kontakt@mbooking.pl
695 522 255