Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, za pośrednictwem stron internetowych wchodzących w skład Serwisu dostępnego pod adresem www.mbooking.pl i www.m-booking.pl oraz Aplikacji mobilnej jest Tomasz Staszewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „2deal Tomasz Staszewski”, ul. Zdziarska 75F Lok. 1, 05-800 Pruszków, NIP 5222651752, zwany w dalszej części załącznika Administratorem.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w zgodzie z art. 6 ust.1 lit. f) RODO oraz innymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych w Internecie. Chroni on przede wszystkim bezpieczeństwo udostępnionych mu danych, w tym, przed dostępem osób nieupoważnionych. W tym celu, zostały wdrożone środki o charakterze technicznym oraz organizacyjnym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może lub mogą być:
  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wymogi kontraktowe, tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby świadczenia usług przez Serwis;
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wymogi ustawowe, tj. konieczność wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa;
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadnione wymogi Administratora, tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów.
 4. W  oparciu o podstawy przetwarzania danych osobowych wymienione w poprzednim ustępie, Serwis będzie przetwarzać pozyskane dane osobowe w następujących celach:
  • w celu świadczenia usług, w tym w celu obsługi zapytań i reklamacji, realizacji dyspozycji Użytkowników oraz zawarcia umów dodatkowych;
  • w celu przestrzegania przez Serwis przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych;
  • w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, w celu marketingu produktów i usług Serwisu.
 5. Podmioty wskazane w ust. 2, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie opisanym w regulaminie poprzez jego akceptację przy utworzeniu Konta. W imieniu Konsumenta, który ukończył 13, ale nie ukończył 18 lat, a także osoby ubezwłasnowolnionej częściowo w/w zgoda musi zostać potwierdzona przez opiekuna prawnego lub kuratora, o czym mowa w §4 ust. 2 Regulaminu.
 6. Oprócz danych podmiotów wskazanych w ust. 5, Firmy mają możliwość wprowadzenia do Serwisu danych innych podmiotów – Klientów, którzy to nie są Użytkownikami Serwisu, a także swoich pracowników i współpracowników w ramach tworzenia Subkont. W odniesieniu do tych danych, a także w odniesieniu do danych Konsumentów przekazanych Firmom w związku z dokonaną Rezerwacją, Administratorami danych osobowych w myśl ustawy o ochronie danych osobowych są Firmy. W tym zakresie Firmy obciąża obowiązek zapewnienia zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.
 7. W celu realizacji Usług, które zostały zarezerwowane, Firmom będą przekazywane dane osobowe Konsumentów w zakresie wskazanym w §5 ust. 8 Regulaminu.
 8. W ramach Serwisu dane osobowe zbierane są bezpośrednio od jego Użytkowników, do której to kategorii zalicza się:
  • Konsumentów;
  • Firmy– w przypadku, gdy prowadzą one działalność jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej;
 9. Korzystanie z usług Serwisu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w zakresie określonym w Regulaminie Serwisu i w jego Załącznikach.
 10. Dane  Konsumentów mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania przez Administratora. Profilowanie polega na automatycznej (przez system informatyczny) analizie i prognozowaniu zainteresowania Konsumentów usługami oferowanymi przez Firmy na podstawie podanych pomiarów zachowania Konsumenta w Serwisie.
 11. Administrator zapewnia wszystkim Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z RODO, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Użytkownicy mogą je realizować poprzez logowanie się na swoje Konta, a także kontakt z Administratorem, celem uzyskania stosownych informacji lub złożenia oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych. Po zalogowaniu się na Konto użytkownik może w szczególności dokonać zmiany wprowadzonych danych, a także usunąć Konto – co jest równoznaczne z usunięciem powiązanych z nim Danych Osobowych. 
 12. Serwis przewiduje możliwość udzielenia dodatkowej zgody na wykorzystywanie przekazanych mu danych osobowych na etapie utworzenia Konta oraz składania Rezerwacji, w celach marketingowych przez: partnerów handlowych Administratora-Firmy oraz inne podmioty, którym dane osobowe będą mogły być przekazane w tym celu. Udzielenie tej zgody jest równoznacze z udzieleniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz używania w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. 
 13. W trakcie opłacania usług rezerwowanych w ramach ofert Firm dostępnych w Serwisie należy ponadto, wskazać dane niezbędne do przeprowadzenia płatności według wybranego sposobu. Zakres tych danych określają regulaminy pośredników wskazane w §8 ust. 2 lit. a-b Regulaminu. 
 14. Usunięcie danych osobowych z bazy danych Administratora następuje poprzez złożenie mu stosownego oświadczenia. Dla swej skuteczności musi ono zostać złożone w sposób umożliwiający weryfikację składającego, tj. np. poprzez powiązany z Kontem adres e-mail. Konto i powiązane z nim dane zostaną usunięte z bazy danych osobowych Serwisu w terminie 14 dni od dnia otrzymania i weryfikacji wiadomości.
 15. Serwis korzysta z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania niektórych funkcji np. zapamiętania danych logowania użytkownika. Korzystanie z Serwisu obwarowane jest wyrażeniem zgody na przechowywanie tych plików w systemie teleinformatycznym Użytkownika. Informacje o ewentualnym wyłączeniu możliwości przechowywania tych informacji dostępna jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl Zmiana ustawień zgodnie ze wskazówkami zawartymi w linku może się wiązać z nieprawidłowym działaniem niektórych elementów Serwisu.
 16. Informacje zawarte w logach systemowych tworzonych na serwerach Serwisu mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Są one wykorzystywane w celach technicznych, do zbierania ogólnych, statystycznych informacji, a także personalizacji funkcjonalności Serwisu ze szczególnym uwzględnieniem wyszukiwarki i wirtualnego Asystenta. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym także w razie naruszenia praw Administratora, próby włamania, innego działania na jego szkodę lub naruszenia przepisów prawa.
Pobierz aplikację mobilną
KONTAKT
kontakt@mbooking.pl
695 522 255