Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

 

____________, dnia _______________r.

 

_________________

_________________

_________________
/dane konsumenta/

 

 „2deal Tomasz Staszewski”,

ul. Zdziarska 75F Lok. 1,

05-800 Pruszków

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.) odstępuję od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – zawartej poprzez założenie Konta w Serwisie dostępnym pod adresem www.m-booking.pl i www.mbooking.pl – z dnia ............................., zawartej z „2deal Tomasz Staszewski”.

Wskazuję ponadto, że ze względu na zachowanie terminu, o którym mowa w art. 10 w/w ustawy, a także nierozpoczęcia świadczenia usług, oświadczenie o odstąpieniu jest w pełni skuteczne.........................................

(podpis Konsumenta)

Pobierz aplikację mobilną
KONTAKT
kontakt@mbooking.pl
695 522 255