Regulamin dla Partnerów biznesowych

 

PREAMBUŁA.

§1 – Informacje podstawowe.

§2 – Rejestracja i podstawowe funkcje Konta Firmy.

§3 – Subkonta.

§4 – Organizacja Konta Firmy.

§5 – System płatności.

§6 – Płatności za korzystanie z Serwisu.

§7 – Zarządzanie rezerwacjami.

§8 – Powiadomienia.

§9 – Reklamy.

§10 – Programy lojalnościowe.

§11 – Grupowe programy lojalnościowe.

§12 – Rozliczenia grupowych programów lojalnościowych.

§13 – Wizualizacja obiektu usługowego.

§14 – Raporty.

§15 – Kopia zapasowa.

§16 – Import danych.

§17 – Masowa korespondencja.

§18 – Odpowiedzialność.

§19 – Postanowienia końcowe.

 

PREAMBUŁA

Zasadniczym celem funkcjonowania Serwisu jest udostępnienie, zarówno dużym jak i małym Firmom, narzędzi pozwalających na wdrożenie do ich codziennego funkcjonowania najnowocześniejszych narzędzi informatycznych, pozwalających na stworzenie prezentacji ich własnej oferty w sieci, ukierunkowanej na interakcję z klientami. Zarówno w ramach funkcjonowania, jak i przy określaniu dróg rozwoju Serwisu, będzie on się kierował zasadami partnerstwa w stosunku do swoich klientów biznesowych. Niniejszy regulamin określa zasady podejmowania, prowadzenia i zakończenia współpracy pomiędzy Serwisem, a Firmami korzystającymi za jego pośrednictwem z innowacyjnych e-usług.

  

§1 - Informacje podstawowe

 1. Niniejszy regulamin, określa zasady współpracy pomiędzy Firmami – Partnerami, a Serwisem dostępnym pod adresem mbooking.pl oraz m-booking.pl, a w szczególności określa treść stosunku prawnego łączącego Firmę i Administratora.  Jego postanowienia nie odnoszą się do Konsumentów. Stanowi integralną część Regulaminu Serwisu.
 2. Korzystanie z Serwisu przez Firmę jest bezpłatne w czasie okresu próbnego – 30 dni od dnia założenia Konta Firmy, z zastrzeżeniem §6 ust. 1.
 3. Serwis udostępnia Firmom zestaw innowacyjnych narzędzi informatycznych, pozwalających na stworzenie prezentacji ich własnej oferty w sieci, ukierunkowanej na pozyskanie nowych klientów i utrzymanie stałych relacji z nimi (marketing relacji). Do narzędzi tych należą w szczególności:
  • Generator indywidualnego kalendarza elektronicznych rezerwacji - §4;
  • Moduł kolejkowania rezerwacji - §7;
  • Generator indywidualnego i grupowego programu lojalnościowego- §10 i §11;
  • Generator wizualizacji graficznej punktu usługowego - §13;
  • Moduł raportowania aktywności - §14
  • Narzędzie automatycznej wysyłki wiadomości e-mail i SMS - §17;
  • Serwis stanowi jedynie platformę pośredniczącą w nawiązywaniu stosunków prawnych pomiędzy Firmami a Konsumentami. Oferty usług, programy promocyjne i inne informacje utworzone przez Firmę w Serwisie przy użyciu jego funkcjonalności nakierowane na interakcję z klientami kreują stosunki prawne i roszczenia bezpośrednio pomiędzy Firmą a Konsumentem.
  • Postanowienia niniejszego Regulaminu dla partnerów biznesowych stanowią uzupełnienie dla postanowień zawartych w Regulaminie Serwisu. W razie sprzeczności pomiędzy w/w dokumentami pierwszeństwo w zakresie unormowań dotyczących przedsiębiorców ma niniejszy Załącznik do regulaminu głównego – Regulamin dla partnerów biznesowych.
  • Sposób i zakres korzystania z Serwisu przez Firmy za pośrednictwem Aplikacji mobilnej określa Regulamin Aplikacji mobilnej. Jego postanowienia wyprzedzają w tym zakresie postanowienia niniejszego regulaminu.

 

§2 - Rejestracja i podstawowe funkcje Konta Firmy.

 1. Firma chcąca rozpocząć korzystanie z funkcjonalności Serwisu musi posiadać indywidualne Konto, założone według ściśle określonej procedury, która jest opisana w niniejszym paragrafie. Założenie Konta Firmowego wiąże się z koniecznością akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu, przez co Firma staje się stroną umowy z Administratorem, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. Treść stosunku prawnego łączącego strony określa ten Regulamin. Osoba zakładająca Konto Firmowe musi mieć umocowanie do działania w jej imieniu w zakresie objętym umową (regulaminem). 
 2. Firma może posiadać tylko jedno Konto Firmowe w ramach Portalu.
 3. Tworzenie Konta Firmy wymaga wskazania niżej wymienionych danych, bez których proces rejestracji nie może być kontynuowany:
  • nazwa Firmy;
  • adres siedziby;
  • NIP;
  • adres e-mail;
  • numer telefonu;
  • hasło do konta
  • oraz opcjonalne: Skąd się o nas dowiedziałeś?;
 4. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej zobligowani są dodatkowo do zapoznania się z Polityką Prywatności Serwisu oraz do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zapisów niniejszego Regulaminu.   
 5. Po wykonaniu kroków opisanych w ust. 3-4 oraz akceptacji poprawności wprowadzonych danych, na adres e-mail Firmy podany w formularzu zostanie wysłany e-mail potwierdzający założenie Konta.
 6. Po zalogowaniu za pośrednictwem adresu e-mail i hasła podanych w procedurze tworzenia Konta Firmy uregulowanej w ust. 3-5, Firma uzyska dostęp do wszystkich funkcji Konta Firmowego, a w szczególności do:
  • przeglądania i modyfikacji danych Firmy i zmiany hasła;
  • utworzenia oferty Firmy przy użyciu narzędzi serwisu (w tym wizualizację, program lojalnościowy, opis swoich usług, dodanie regulaminu i indywidulanego kalendarza elektronicznych rezerwacji);
  • tworzenia, modyfikowania i usuwania subkonta, o czym mowa w §3;
  • nowo utworzonej subdomeny z nazwą Firmy, pod którą będzie dostępna oferta Firmy;
 7. W razie utraty kontroli nad Kontem Firmowym lub Subkontem, Firma zobowiązana jest niezwłocznie poinformować Administratora celem zablokowania Konta lub Subkonta. Subkonto można również zablokować z poziomu Konta Firmowego.
 8. W przypadku utraty hasła do Konta Firmowego lub Subkonta, należy rozpocząć procedurę odzyskiwania hasła. Można to zrobić za pośrednictwem Panelu Logowania, przy użyciu przycisku „Odzyskaj hasło”. Podczas zresetowania hasła należy podać adres e-mail powiązany z danym Kontem Firmowym lub Subkontem. Serwis prześle na ten adres nowe hasło tymczasowe, które będzie mogło być zmienione po zalogowaniu. 
 9. W celu umożliwienia zapoznania się Firmy z funkcjonalnościami Portalu, Konta Konsumenta, a także sposobu wyświetlania i obsługi treści przeznaczonych dla Konsumentów, przy założeniu Konta Firmowego zostanie założone towarzyszące mu Konto Konsumenta – z danymi Firmy i osoby reprezentującej Firmę przy tworzeniu konta. Konto założone w ramach tej procedury traktowane jest w razie wątpliwości jako subkonto firmy –  odpowiednie zastosowanie znajduje regulacja §3.
 10. W celu usunięcia Konta Firmowego należy powiadomić Administratora Serwisu o tym fakcie w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: kontakt@mbooking.pl.

 

§3 – Subkonta 

 1. Firma może utworzyć 250 Subkont dla swoich pracowników. W ramach tworzenia Subkonta konieczne jest podanie danych obligatoryjnych: imienia. Można również podać dane nieobligatoryjne: nazwisko, adres e-mail i numer telefonu oraz opcjonalnie dodać zdjęcie.
 2. Po wykonaniu kroków opisanych w ust. 1 oraz akceptacji poprawności wprowadzonych danych, na adres e-mail podany w formularzu zostanie wysłany e-mail zawierający link aktywacyjny. Po jego otwarciu subkonto będzie aktywne i należało będzie utworzyć hasło do Subkonta. W przypadku nie podania adresu e-mail, nie będzie można się logować na subkonto.
 3. Po utworzeniu Subkonta z adresem e-mail, pracownik Firmy będzie mógł się logować adresem e-mail oraz utworzonym hasłem.
 4. Zakres uprawnień Subkonta można określić z poziomu Konta Firmowego. Można mu nadać następujące uprawnienia:
  • dokonywanie operacji związanych z Rezerwacjami;
  • zmiana danych i hasła Subkonta;
  • edycja oferty, w tym dokonywanie operacji związanych z programami lojalnościowymi;
  • edycja danych Firmy;
  • tworzenie kampanii promocyjnych w Serwisie i do Konsumentów, którzy mają relacje z Firmą.
  • Każde subkonto może być uzupełnione o zdjęcie oraz krótki opis, które będą się pojawiały przy ofercie Firmy, jeżeli dany pracownik został do niej przydzielony.
  • Firma zobowiązana jest do uzyskania zgody na wykorzystanie wszelkich danych osobowych użytych w ramach tworzenia subkonta, a w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu (jeśli nie są to dane służbowe), a także zdjęcia.

 

§4 – Organizacja Konta Firmy

 1. Serwis, w celu umożliwienia jak najpełniejszego odzwierciedlenia struktury Firmy, udostępnia szereg rozwiązań umożliwiających przeniesienie jej struktury do Konta Firmowego. Możliwie jak najdokładniejsze przeniesienie elementów Firmy odpowiedzialnych za kontakty z Klientami – Konsumentami, co jest warunkiem pełnego wykorzystania możliwości, jakie daje Konto Firmowe w ramach Portalu.
 2. Celem realizacji w/w założeń Firma za pośrednictwem swojego Konta, ma możliwość tworzenia w prosty i intuicyjny sposób zaawansowanej struktury działów oraz powiązanych z nimi usług. W oparciu o nią można przydzielać Konsumentom numerację w kolejce lub rezerwację terminu.
 3. W oparciu o strukturę działów Serwis umożliwia:
  • zdefiniowanie kalendarzy dostępności i przydzielanie ich do usług;
  • przypisywanie wcześniej utworzonych Subkont do poszczególnych funkcjonalności Serwisu;
  • kopiowanie stworzonych już usług i kalendarzy dostępności (z możliwością edycji);
  • przeglądania grafiku danej usługi z już dokonanymi Rezerwacjami;
 4. Serwis pozwala na zaawansowaną parametryzację prezentacji poszczególnych usług poprzez np.:
  • tworzenie dowolnych opisów usług;
  • przypisywanie do każdej usługi dodatkowych, opcjonalnych produktów ze zdefiniowaną opłatą, które podczas rezerwacji Konsument będzie mógł wybrać, a system automatycznie ją doliczy lub odejmie do całości kwoty za rezerwację;
  • możliwość przypisywania do każdej usługi określonych przez Konsumenta warunków dotyczących elementów usługi, danych Konsumenta lub dotychczasowej współpracy, których spełnienie będzie się wiązało z naliczeniem dodatkowych opłat lub przyznaniem rabatu.
 5. Serwis umożliwia budowanie zaawansowanych kalendarzy dostępności usług z możliwością określenia formy jej zakupu. Sposób określenia w/w parametrów warunkowany jest formą dystrybucji danej usługi – wizytą jednorazową lub abonamentową. Serwis pozwala na:
  • W ramach zakupu jednorazowego na definiowanie zakresu dat i godzin dostępności poprzez: przedział czasowy – godzina rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług; średni czas usługi; wykluczanie poszczególnych dat lub okresów; wykluczanie godzin z przedziału czasowego.
  • W ramach zakupu w formie abonamentu – Firma może określić:
   • abonament na ilość wizyt - Firma określa, że jest możliwe wykupienie określonej ilości wizyt bez ograniczenia czasowego;
   • abonament na ilość wizyt w zadanym okresie - Firma określa, że jest możliwe wykupienie określonej ilości wizyt w zadanym okresie czasu;
   • abonament na ilość wizyt w dniu/tygodniu/miesiącu w zadanym okresie - Firma określa, że jest możliwe wykupienie określonej ilości wizyt w dniu/tygodniu/miesiącu w zadanym okresie.
   • abonament na wizyty bez limitu w zadanym okresie - Firma określa, że jest możliwe wykupienie abonamentu bez limitu wizyt w zadanym okresie (daty od do).
 6. Serwis umożliwia ponadto, tworzenie pakietów usług. Będzie to polegało na wskazaniu usług wchodzących w skład pakietu, które będą dystrybułowane, jako odrębna usługa.  Portal automatyczne połączy opisy usług. Firma ma możliwość wskazania ceny za pakiet usług.
 7. System będzie przechowywał i pilnował parametrów zakupionej usługi i informował poprzez Konto, zarówno Firmę i Konsumenta, jaki jest aktualny stan danej Rezerwacji.

 

§5 – System płatności 

 1. Serwis umożliwia Firmom pobieranie płatności za oferowane przez siebie usługi za jego pośrednictwem przy użyciu systemu płatności. Firmie po zalogowaniu zostanie udostępniona instrukcja jak zintegrować system płatności z Kontem Firmowym.
 2. Warunki i sposób rejestracji określa w/w instrukcja oraz regulamin usług świadczonych przez:
  • PayU należący do spółki PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającej numer NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 złotych w całości opłaconym, której regulamin jest dostępny tutaj.
  • Tpay należący do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, 61-808 Poznań, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, posiadającej numer NIP: 777-30-61-579, o kapitale zakładowym w wysokości 4.848.500 złotych w całości opłaconym, której regulamin jest dostępny tutaj.
  • Przelewy24 należący do spółki DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, przy ul. Kanclerska 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, posiadającej numer NIP: 781-173-38-52, o kapitale zakładowym w wysokości 1.697.000 złotych w całości opłaconym, której regulamin jest dostępny tutaj. 

 

§6 – Płatności za korzystanie z Serwisu

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Firm posiadających Konto Firmowe po 30-dniowym okresie próbnym. Zgodnie z §1 ust. 2 korzystanie z Serwisu w okresie próbnym jest darmowe, z wyłączeniem opłat za funkcjonalności dodatkowe uregulowane w ust. 4.
 2. Za korzystanie z serwisu pobierane są trzy rodzaje opłat:
  • Opłata abonamentowa - fakultatywna;
  • Opłaty za korzystanie z funkcjonalności dodatkowych – o wysokości zależnej od ich ilości;
  • Rozliczenia związane z funkcjonowaniem grupowych programów lojalnościowych – opisane w §11.
 3. Wysokość oraz zasady pobierania opłat wskazanych w ust. 2 lit. „a” i „b” określa cennik stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Wysokość opłat wskazanych w ust. 2 lit. „c” wynika ze wzajemnych rozliczeń uczestników grupowego programu lojalnościowego, który jest rozliczany pomiędzy użytkownikami w formie rabatów lub dopłat do abonamentu za korzystanie z Serwisu. Na podstawie raportów o ilości udzielonych zniżek na usługi oraz przyznanych punktów przez poszczególnych członków programu system automatycznie, w stosunku proporcjonalnym, naliczy należności dla każdej z Firm należącej do danej grupy lojalnościowej. Opłaty i rabaty związane z rozliczeniami grupowych programów lojalnościowych zerują się w obrębie grupy i nie stanowią zysku Serwisu.
 4. Serwis umożliwia Firmom zamówienie funkcjonalności dodatkowych, nieobjętych kwotą abonamentu. Wysokość należności za nie określa załącznik nr 2 do Regulaminu – Cennik. Do funkcjonalności dodatkowych należą:
  • wiadomości SMS wysyłane do Konsumentów przez Serwis w imieniu Firmy lub do Firm w ramach funkcjonalności przypomnień lub kampanii promocyjnej. Np. wiadomości SMS z potwierdzeniem rezerwacji, wirtualną kartą podarunkową czy promocji nowych usług;
  • reklamy opisane w §9.
 5. Wszelkie funkcjonalności dodatkowe będą domyślnie wyłączone na Koncie Firmy. Ich włączenie oznacza zgodę na ponoszenie opłat wskazanych w Cenniku.
 6. Wysokość opłat z tytułu użytkowania funkcjonalności wiadomości SMS stanowi iloczyn kwoty wskazanej w cenniku i ilości wiadomości SMS wykorzystanych w związku z działaniem Firmy w Serwisie.
 7. Płatności za abonament i za funkcjonalności dodatkowe uiszczane są z góry, a rozliczenia związane z funkcjonowaniem grupowych programów lojalnościowych z dołu.
 8. Płatność należności abonamentowych będzie się odbywała na podstawie płatności generowanych przez System, na wniosek Firmy, uwzględniających rozliczenia wskazane w ust. 2 lit c. Na podstawie dokonanych płatności, nastąpi wygenerowanie oraz przesyłanie drogą mailową faktury VAT.
 9. Płatność za funkcjonalności dodatkowe rozliczana jest na podstawie faktur VAT wystawianych po uiszczeniu płatności za te funkcjonalności.
 10. Firma zostanie poinformowana o zbliżającym się terminie płatności. W razie braku uiszczenia opłaty za kolejny okres, z upływem okresu opłaconego, Konto Firmowe zostanie zablokowane.
 11. Należności Serwisu będą opłacane za pośrednictwem wbudowanego w Serwis systemu płatności. 
 12. Konto Firmy zostanie odblokowane niezwłocznie po zaksięgowaniu wpływu środków na konto Firmy, nie później jednak niż w terminie 7 dni uznawanych przez obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej za dni pracujące.
 13. Firma wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularze. Niniejsza zgoda uprawnia Administratora również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1528).

 

§7 Zarządzanie rezerwacjami 

 1. Firma po zalogowaniu na swoje Konto w Serwisie będzie miała dostęp do narzędzi umożliwiających przeglądanie, edytowanie i odwoływanie Rezerwacji. Firma będzie mogła:
  • wprowadzić Rezerwacje w imieniu Konsumenta, na podstawie jego dyspozycji przekazanej poza Serwisem. Konsument zostanie poinformowany o dokonaniu takiej Rezerwacji i będzie miał możliwość jej anulowania;
  • modyfikować i anulować Rezerwacje Klientów bez powiadomienia, a Konsumentów za powiadomieniem;
  • śledzić stan kolejki i listę oczekujących Konsumentów;
  • wysyłać powiadomienia do Konsumentów, którzy dokonali Rezerwację jej usługi;
  • wprowadzać wewnętrzne notatki przy każdej Rezerwacji , które będą niedostępne dla Konsumenta;
  • wprowadzać wewnętrzne notatki przy każdej usłudze, które będą niedostępne dla Konsumenta;
  • tworzyć grupy konsumenckie, w sposób zautomatyzowany – w oparciu o kryteria spośród udostępnionych jej danych Konsumentów albo w ramach manualnego przydziału do grupy. 
 2. Firmie zostaną udostępnione następujące dane Konsumentów, którzy dokonali Rezerwacji oferowanych przez nią usług:
  • imię i nazwisko;
  • numer telefonu komórkowego;
  • adres e-mail.
 3. Rezerwacje w systemie mogą mieć następujące statusy:
  • Nowa;
  • Oczekująca;
  • W trakcie obsługi;
  • Zrealizowana;
  • Odwołana przez Konsumenta;
  • Odwołana przez Firmę.
 4. Rezerwacje w systemie mogą mieć następujące statusy płatności:
  • Nowa;
  • Rozpoczęta;
  • Do zapłaty osobiście;
  • Oczekuje;
  • Zapłacona zaliczka;
  • Zapłacona całość;
  • Anulowana;
  • Odrzucona;
  • Zwrócona.
 5. Obok każdej Rezerwacji będą dostępne jej dane i historia:
  • rodzaj Rezerwacji (zwykła czy Wirtualna Karta Podarunkowa);
  • czy oferta została polecona przez innego Konsumenta;
  • daty i godziny pierwszej Rezerwacji;
  • dane Konsumenta lub Konsumentów, jeśli to jest Wirtualna Karta Podarunkowa;
  • dane usługi, której dotyczy Rezerwacja;
  • kwoty za usługę, której dotyczy Rezerwacja;
  • status płatności –Firma będzie mogła zmienić status na inny, ale taką informacje będzie widział również Konsument na swoim koncie;
  • notatki, które będzie mogła wprowadzać Firma;
  • dodatkowe informacje, które będzie mógł wprowadzać Konsument;
  • dane każdej wizyty, jeśli Rezerwacja ma formę zakupu abonamentu;
  • przypisany do danej Rezerwacji pracownik Firmy.

 

§8 - Powiadomienia

 1. W zależności od konfiguracji Konta Firmy, System wysyła powiadomienie o nowej rezerwacji w formie:
  • wiadomości e-mail;
  • poczty wewnętrznej;
  • wiadomości SMS, jeżeli taki wariant wybierze Firma.
 2. Firma może, za pośrednictwem Konta Firmowego, włączyć przypomnienia o planowanych zarezerwowanych wizytach.

 

§9 - Reklamy 

 1. Do zamieszczenia reklam w Serwisie konieczne jest założenie Konta Firmowego. Firma po zalogowaniu będzie miała możliwość wpłacenia - za pośrednictwem dostępnego systemu płatności - kwoty na reklamę oraz możliwość wglądu w historię płatności z opcją pobrania opłaconych faktur. Kwota stanowi płatność za usługi reklamowe, które Serwis zobowiązuje się świadczyć na rzecz Firmy – na zasadach określonych poniżej.
 2. Serwis pozwala na zamieszczanie reklam w formie krótkich informacji tekstowych lub banerów (gif, jpg do max. 100 kB) na stronie z wynikami wyszukiwania, które automatycznie będą wyświetlane kontekstowo w zależności od parametrów, po których szukał Konsument.
 3. Firma będzie mogła wprowadzić przy każdej reklamie listę słów kluczowych oraz branż, po wpisaniu których przez Konsumenta, jego reklama będzie wyświetlana. W przypadku, gdy w danym okresie zarejestrowanych będzie więcej niż jedna reklama na dane słowo kluczowe lub branżę, pierwszeństwo będą miały reklamy z większą ilością kliknięć w ciągu ostatniego tygodnia kalendarzowego, a w następnej kolejności reklamy później zarejestrowane.
 4. System rozliczeniowy zostanie zintegrowany z funkcją zamieszczania reklam na poszczególnych stronach Serwisu. System będzie automatycznie monitorował aktywność poszczególnych reklam. Rozliczenia z reklam będą prowadzone w modelu PPC (Pay Per Click). Opłata za każde kliknięcie będzie odejmowana od kwoty, o której mowa w ust. 1.
 5. Po wpłaceniu kwoty na reklamę, o której mowa w ust. 1, system będzie automatycznie generował oraz wysyłał faktury rozliczeniowe w formie załączonych do wiadomości e-mail plików pdf. Konfiguracja systemu pozwoli Administratorowi na automatyczne wysyłanie powiadomień o zbliżającym się terminie płatności za pośrednictwem Konta Firmy lub poprzez wysyłanie wiadomości e-mail na skrzynkę pocztową zintegrowaną z kontem Firmy.

 

§10 – Programy lojalnościowe

 1. Serwis udostępnia swoim Partnerom innowacyjne w swej prostocie narzędzie do kreowania programów lojalnościowych o nazwie Generator programów lojalnościowych.
 2. Programy tworzone za pośrednictwem Serwisu umożliwiają oparcie działań marketingowych o następujące modele udzielania rabatów oraz bonusów:
  • Rabat jednorazowy [%] - stała, procentowa lub kwotowa wartość udzielanego jednorazowego rabatu bez względu na ilość oraz sumę opłaconych przez Konsumenta usług;
  • Progi rabatowe [%] – możliwość zdefiniowania progów rabatowych w zależności od kwoty zrealizowanych usług. Przekroczenie wskazanej przez Firmę kwoty lub ilości wykorzystanych ofert powoduje zmianę procentowej wysokości rabatu.  Ilość progów jest dowolna;
  • Zbieranie punktów – moduł umożliwiający określenie reguł przydzielania punktów w zależności od aktywności Konsumenta. Aktywność Konsumenta będzie definiowania jako łączna kwota zrealizowanych usług.  Osoba uczestnicząca w programie będzie mogła wymienić zdobyte punkty na rabaty na kolejne usługi;
  • Gratisy w rozliczeniu cyklicznym - możliwość zdefiniowania reguł realizacji darmowych usług w rozliczeniu cyklicznym (np. co 10-te strzyżenie gratis). Cykliczna forma gratisu stosowana wyłącznie dla usługi wskazanej przez Firmę;
  • Rabaty za polecenia - w przypadku skutecznego polecenia usługi przez Konsumenta innej osobie, będzie dostępna możliwość definiowania wysokości rabatów za polecenie usługi dla Konsumenta, do której został przypisany dany program lojalnościowy. Rabaty będą się sumować w ramach danego programu lojalnościowego.
 3. Zarządzenie programem lojalnościowym odbywa się za pośrednictwem Konta Firmowego, gdzie prezentowane są szczegółowe statystyki z podziałem na pojedynczych Konsumentów. Umożliwia sortowanie listy Konsumentów po aktywności związanej z ilością oraz kwotą zrealizowanych usług.   
 4. Firma będzie mogła modyfikować zasady swoich programów lojalnościowych w trakcie ich trwania, a także decydować o ich zakończeniu - usunięciu.
 5. Korzystanie z programów lojalnościowych przez Konsumentów reguluje §14 Regulaminu Serwisu.

 

§11 – Grupowe programy lojalnościowe 

 1. Serwis umożliwia Firmom tworzenie Grupowych programów lojalnościowych za pośrednictwem Generatora programów lojalnościowych. Firmy biorące w nich udział zobowiązują się do przestrzegania wspólnych reguł programu. Program uważa się za grupowy, jeżeli uczestniczy w nim więcej niż jedna Firma. Postanowienia §10 stosuje się odpowiednio.
 2. Tworzenie Grupowego programu lojalnościowego polega na umożliwieniu w Generatorze programu lojalnościowego dostępu do niego innym Firmom. 
 3. Firmy wchodzące w skład danej grupy lojalnościowej wzajemnie uwzględnią wartości wszystkich punktów zebranych przez Konsumentów, które następnie będą mogły być zamienione na rabaty w jednej z Firm uczestniczącej w programie grupowym.
 4. Ofertę przystąpienia do utworzonego grupowego programu lojalnościowego Firma może zamieścić na specjalnie przygotowanej aukcji programów lojalnościowych.  Konto każdej Firmy zostanie wyposażone w wyszukiwarkę programów dostępnych w ramach aukcji programów lojalnościowych z możliwością przeszukiwania po branżach oraz lokalizacji.
 5. Modyfikacje i usunięcie grupowych programów lojalnościowych wymaga uzyskania zgody wszystkich Firm będących jego uczestnikami. Po ich uzyskaniu, zmian w grupowym programie lojalnościowym dokonuje Administrator.

 

§12 – Rozliczenia grupowych programów lojalnościowych 

 1. Serwis oprócz narzędzi pozwalających na organizację indywidualnych i grupowych programów lojalnościowych pozwala również na dokonywanie rabatów i innych obciążeń ponoszonych przez uczestników grupy w związku z udziałem w grupie lojalnościowej.
 2. Serwis rozlicza w/w koszty Firm uczestniczących w programie grupowym w ramach opłat abonamentowych za korzystanie z Serwisu. Rozliczenia dokonywane są w stosunku miesięcznym, każdorazowo na początek kolejnego miesiąca kalendarzowego za poprzedni miesiąc kalendarzowy. Zgodnie z systemem rozliczeniowym Firmom, które poniosą najwięcej kosztów związanych z programem, tj. przyznają najwięcej rabatów, zostanie udzielony rabat na abonament lub zostaną zwolnione z abonamentu w kolejnym miesiącu lub miesiącach użytkowania Serwisu. Uczestnicy grupy, którzy poniosą koszty mniejsze niż średnia dla grupy zostaną natomiast obciążeni dodatkową opłatą wyrównującą rabat na abonament dla Firm, które poniosły największe koszty. W efekcie w/w rozliczeń, całkowity koszt abonamentu Firm uczestniczących w grupowym programie lojalnościowym pozostanie niezmienny.
 3. Przyjęty przez Serwis sposób rozliczania grupowego programu lojalnościowego obrazuje tabela.  Rozliczenie grupowych programów lojalnościowych
 4. W przypadku, jeśli Firma uczestnicząca w Grupowym programie lojalnościowym:
  • zrealizuje rabat wynikający z punktów w większości naliczonych u pozostałych Firm danej grupy, wówczas Firma otrzyma rabat na abonament w kolejnym miesiącu użytkowania Serwisu. W przypadku jeśli kwota udzielonego przez Firmę rabatu w poprzednim miesiącu przekroczy miesięczną kwotę abonamentu, Firma nie będzie płaciła abonamentu w kolejnych miesiącach aż do zrównania się sumy udzielonego rabatu wynikającego z punktów naliczonych u pozostałych Firm i sumy nieopłacanych abonamentów.
  • naliczyła punkty za zrealizowane swoje usługi, ale nie udzieliła rabatu, zobowiązana jest na początku następnego miesiąca kalendarzowego do zapłacenia kwoty, która stanowi równowartość udzielonych punktów. Serwis wystawi fakturę VAT, z 7-dniowym terminem płatności. Następnie wpłacona kwota zostanie rozliczona z Firmami, o których mowa w ppkt. a.
 5. W efekcie w/w rozliczeń, całkowity koszt abonamentu Firm uczestniczących w grupowym programie lojalnościowym pozostanie niezmienny.

 

§13 – Wizualizacja obiektu usługowego

 1. Serwis udostępnia Firmom innowacyjne narzędzie do tworzenia wizualizacji jej pomieszczeń usługowych, a także do nanoszenia na tą wizualizację dostępnych w lokalu usług. Narzędzie jest dostępne z poziomu Konta Firmy.
 2. Wizualizacja będzie tworzona na podstawie 6 zdjęć lub jednego zdjęcia panoramicznego wnętrza obiektu usługowego wgrywanych do systemu przez Firmę.
 3. Dla poprawnego wygenerowania Panoramy konieczne jest wykonanie i wgranie na serwer:
  • 6 zdjęć o parametrach 600 x 600 pikseli. Poszczególne zdjęcia powinny być tak skadrowane, aby po sklejeniu tworzyły jednolitą, kubiczną całość w formie sześcianu. Górne zdjęcie panoramy jest odwrócone horyzontalnie względem pozostałych. Zaleca się, aby zdjęcia wykonywane były aparatem z szerokokątnym obiektywem. Sposób wykonania zdjęć i wgrania ich na Serwer zawiera Instrukcja;
  • jednego zdjęcia panoramicznego 360 lub < 360 stopni.
 4. Moduł generatora wyposażony jest w zestaw narzędzi pozwalających na precyzyjne przygotowanie Wizualizacji na podstawie wgranych do generatora zdjęć wnętrza lokalu. Należą do nich:
  • Nakładanie – nakładanie na siebie poszczególnych zdjęć;
  • Skalowanie – dopasowanie wielkości zdjęcia do szkieletu panoramy;
  • Kadrowanie – przycięcie zdjęcia do odpowiednich wymiarów;
  • Rotacja– przekręcenie zdjęcia.
 5. Generator wizualizacji wyposażony jest w moduł umożliwiający dodawanie funkcjonalności do poszczególnych fragmentów utworzonej przez Serwis wizualizacji. Funkcjonalność ta jest w swojej istocie interaktywnym widgetem, do którego przypisane są odpowiednie akcje związane z Kontem Firmy lub jej ofertą. Domyślne funkcjonalności widgetu określa ust. 6.
 6. Do każdego widgetu będą mogły być przypisane następujące akcje:
  • Kalendarz dostępności – po kliknięciu system przenosi Konsumenta do aktualnego kalendarza dostępności usługi; 
  • Polecenie – polecenie oferty innej osobie;
  • Opinie – możliwość przeglądania opinii o danej ofercie;
  • Nawigacja – przejście do kolejnej wizualizacji;
  • Obraz – otworzenie obrazu w pełnym oknie.
 7. Firma ma możliwość obejrzenia podglądu przygotowywanej panoramy i roboczego odbycia wirtualnego spaceru przed publikacją Wizualizacji.
 8. Firma, która wykorzystała narzędzie do stworzenia kilku panoram swojego lokalu użytkowego, ma możliwość ich połączenia i umożliwienia Gościom i Konsumentom odbycia Wirtualnego spaceru po swoim punkcie usługowym. W jego trakcie, mogą oni płynnie i intuicyjnie przemieszczać się pomiędzy wprowadzonymi przez Firmę Panoramami. Nawigacja jest przy tym możliwa zarówno przy użyciu klawiatury, jak i myszy.

 

§14 – Raporty

 1. W celu analizy marketingowej działalności Firmy prowadzonej w ramach Portalu, jak i poza nim Serwis umożliwia generowanie raportów. Funkcjonalność ta jest dostępna z poziomu Konta Firmowego. Firma ma możliwość tworzenia dwóch zasadniczych rodzajów raportów, dotyczących publikowanych ofert oraz danych dotyczących sprzedaży i statystyk dotyczących osób korzystających z usług.
 2. Informacje dotyczące zawartości w/w raportów w odniesieniu do każdej Firmy, jest dostępna z poziomu narzędzia służącego do ich generowania.
 3. W ramach tworzenia raportu, Firma nie uzyskuje dostępu do jakichkolwiek nowych danych osobowych Konsumentów. Wszystkie w/w dane stanowią zestawienie informacji dostępnych z poziomu Konta Firmy, a sama usługa tworzenia raportu opiera się jedynie o ich zestawienie.

 

§15 – Kopia zapasowa 

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zagwarantować integralność danych zgromadzonych w Serwisie, a także ciągłość świadczenia niniejszej usługi. Ze względu na możliwość wystąpienia awarii, skutkujących utratą części lub całości danych Firmy zgromadzonych w Serwisie, czasowym brakiem dostępu do jego zawartości albo włamania skutkującego usunięciem lub modyfikacją zgromadzonych w nim danych, Serwis umożliwia stworzenie Kopii zapasowej danych w nim zgromadzonych oraz przywrócenia stanu zapisanego na Kopii zapasowej.
 2. Firma ma możliwość tworzenia Kopii zapasowej poprzez:
  • zapis danych do plików w formacie xls, po zalogowaniu na swoje Konto;
  • pobierania danych poprzez zapytania do API wykorzystujące format JSON, wywoływane metodą GET i POST. Każde zapytanie do API wymaga uwierzytelnienia na podstawie przypisanego adresu email do Konta Firmy oraz hasła. Sposób wykonania zapytań i pobierania danych zawiera Instrukcja.
 3. Kopia zapasowa obejmuje:
  • Listę zarejestrowanych Konsumentów z ich danymi.
 4. Podczas eksportu danych, Firma będzie mogła określić strukturę danych oraz które pola mają być pobrane.
 5. Kopię zapasową, można przywrócić na konto. 

 

§16 – Import danych

 1. Narzędzie do Kopi zapasowej umożliwia również integrację Konta Firmy z bazami danych utworzonymi w ramach innych programów i serwisów, z których Firma korzysta lub korzystała wcześniej – import danych. Firma może importować dane:
  • z plików w formacie xls, po zalogowaniu na swoje Konto;
  • poprzez zapytania do API wykorzystujące format JSON, wywoływane metodą GET i POST. Każde zapytanie do API wymaga uwierzytelnienia na podstawie przypisanego adresu email do Konta Firmy oraz hasła. Sposób wykonania zapytań i zapisania danych zawiera Instrukcja.
 2. Import danych obejmuje:
  • Listę zarejestrowanych Konsumentów z ich danymi.
 3. Zapis ust. 3 stosuje się odpowiednio do tworzenia kont związanych z rejestracjami dokonanymi poza Serwisem, o których mowa w §5 ust. 13 Regulaminu Serwisu.
 4. Administratorem danych Klientów, przekazanych Serwisowi w trakcie importu danych przez Firmę, jest Firma. Jest ona odpowiedzialna za pozyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych klientów. Po wgraniu danych Konsumentów do Serwisu, Firma może rozesłać im zaproszenia do zapoznania się ze swoją ofertą prezentowaną w ramach Serwisu.   

  

§17 – Masowa korespondencja 

 1. Konto Firmowe umożliwia wysyłanie masowej korespondencji do wcześniej zdefiniowanych grup odbiorców. Może ona przybrać formę: wiadomości e-mail i wiadomości zamieszczanych w Serwisie dla Konsumentów, wiadomości SMS do Konsumentów.
 2. Narzędzie to umożliwia tworzenie wiadomości i załączania grafik z uwzględnieniem poniższych ograniczeń, co do rozmiaru – wskazywanych przez Administratora oraz formatów plików – jpg, gif.
 3. Wyżej opisane działania marketingowe – masowa korespondencja - mogą być adresowane do dwóch grup docelowych:
  • Konsumentów zarejestrowanych w Serwisie - masowa korespondencja będzie mogła być zrealizowana, jeśli Konsument podczas zakładania Konta lub składania zamówienia wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od Partnerów Serwisu Serwisu (fakultatywna zgoda o której mowa w §4 ust. 5 Regulaminu serwisu) lub bezpośrednio od Firmy.
  • Klientów utworzonych przez Firmy w ramach importu lub ręcznego dodania, jeżeli wprowadzone dane będą na to pozwalały. Za zgodność z prawem wysyłki korespondencji w tym zakresie odpowiada Firma, która zobowiązana jest do uzyskania wymaganych prawem zgód.
 4. Podczas próby wysłania wiadomości do Konsumenta na podstawie zgody, o której mowa w ust. 3a, system będzie każdorazowo sprawdzał, czy dany Konsument wyraził odpowiednią zgodę. Jeśli takiej zgody nie wyraził, to nie będzie możliwości przekazania temu Konsumentowi wiadomości.
 5. Firma zarówno z Konta głównego, jak i z poszczególnych Subkont pracowników będzie miała możliwość nawiązywania komunikacji z Konsumentem, który odpowiedział bezpośrednio na wiadomość marketingową - zapytanie ofertowe, które będzie np. podstawą do dalszych działań promocyjnych.
 6. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitów dziennych/tygodniowych/miesięcznych dotyczących wysyłania wiadomości e-mail/SMS, o czym będzie informował na stronach Serwisu.

 

§18 – Odpowiedzialność

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem Firmy za niezawinione przez siebie uchybienia w realizacji zapisów niniejszego Regulaminu. W szczególności nie odpowiada on za przerwy w funkcjonowaniu usługi.
 2. Administrator nie odpowiada za działania podmiotów trzecich, a w szczególności za dokonane przez nie naruszenia dóbr osobistych, renomy i innych praw niematerialnych Firmy.
 3. Firma zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody, jakie poniósł Administrator w związku z korzystaniem przez Firmę z Serwisu z naruszeniem zapisów niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa. Odpowiedzialność ta obejmuje zarówno naruszenia umyślne, nieumyślne, jak i wynikające z zaniedbania, a jej wysokość obejmuje wysokość faktycznie poniesionej szkody oraz utracone korzyści.
 4. Firma ponosi wyłączną odpowiedzialność za korespondencję rozsyłaną w ramach Serwisu – w tym w szczególności w ramach poprzedniego paragrafu. Odpowiedzialność ta może wynikać w szczególności z rozsyłania treści zawierających wyrażenia obraźliwe lub takie, które mogłyby szkodzić interesom Serwisu. W przypadku wysunięcia do Administratora roszczeń związanych z opisanymi naruszeniami, Firma zobowiązuje się pokryć wynikłą z tego tytułu szkodę oraz straty wizerunkowe Serwisu.

 

§19 – Postanowienia końcowe

Ewentualne spory powstałe na gruncie wykonywania niniejszego Regulaminu zostają oddane pod jurysdykcję Sądu miejscowo właściwego ze względu na miejsce prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej – według wpisu w CEIDG.  

Pobierz aplikację mobilną
KONTAKT
kontakt@mbooking.pl
695 522 255