Regulamin aplikacji mobilnej

§1 – Informacje podstawowe.

§2 – Dystrybucja i wymagania techniczne.

§3 – Licencja.

§4 – Wyszukiwarka.

§5 – Logowanie.

§6 – Ocena ofert i Wirtualny asystent.

§7 – Rezerwacje.

§8 – Moduł Kolejkowania.

§9 – Moduł Wirtualnej karty podarunkowej.

§10 – Zarządzanie Rezerwacjami przez Firmy.

§11 – Rozliczenia z Serwisem.

§12 – Odpowiedzialność.

§13 – Postanowienia końcowe.

 

§1 - Informacje podstawowe

 1. Niniejszy Regulamin określa sposób i zasady korzystania przez Użytkowników i Gości Serwisu z darmowej Aplikacji mobilnej. Jego postanowienia odnoszą się do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu dostępnego pod adresami www.mbooking.pl i www.m-booking.pl opisanych w jego Regulaminie oraz jego załącznikach, z odrębnościami wynikającymi z niniejszego dokumentu.
 2. Aplikacja mobilna umożliwia korzystanie z Serwisu Użytkownikom posiadającym urządzenia mobilne z systemem Android. Zakres dostępnych funkcjonalności Aplikacji mobilnej jest różny dla Konsumentów oraz Firm.
 3. Aplikacja mobilna pozwala na korzystanie z jej funkcjonalności odpowiednio przez Konsumentów i Firmy w następującym zakresie:
  • Konsumenci:
   • system informujący o aktualnym stanie kolejki, o której mowa w §7;
   • przesyłanie potwierdzenia Rezerwacji w formie kodu QR lub numerka, o której mowa w §6 ust. 3; 
   • komunikacja dwu - kierunkowa – Konsument z poziomu aplikacji może zarówno potwierdzić, anulować jak i dokonać zmiany terminu Rezerwacji, o której mowa w §6;
   • rezerwacja usługi przez Konsumenta §6;
   • kolejkowanie w formie rejestracji przez Konsumenta lub jako Wirtualna karta podarunkowa, o czym mowa w §7 i §8.
  • Firmy:
   • przeglądanie listy Rezerwacji na daną usługę przez Firmy, o czym mowa w §9 ust. 2;
   • modyfikację listy Rezerwacji przez Firmę, o czym mowa w §9 ust. 3 i 4;
   • mechanizm wywoływania Konsumentów zarejestrowanych w kolejce, o czym mowa w §10 ust. 5;
   • wysyłka powiadomień, o których mowa w §3 ust.1 Regulaminu Serwisu;
   • przeglądanie rozliczeń z Serwisem przez Firmy, o czym mowa w §10;
 4. Administrator zapewnia wsparcie dla Aplikacji mobilnej. Wszelkie informacje dotyczące jej użytkowania zawarte są w Instrukcji . W razie problemów technicznych i innych pytań dotyczących Aplikacji mobilnej, z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem:
  • Adresu e-mail: kontakt@mbooking.pl,
  • Korespondencyjnie na adres: ul. Zdziarska 75F Lok. 1, 05-800 Pruszków.
 5. Administrator zobowiązuje się chronić dane osobowe Użytkowników wykorzystywane przez Aplikację mobilną. Do ochrony ich danych osobowych stosuje się zapisy § 16 Regulamin Serwisu oraz Polityki Prywatności, z odrębnościami wynikającymi z zakresu przetwarzania danych przez samą Aplikację. Jakiekolwiek dane zbierane bądź wykorzystywane za pośrednictwem Aplikacji mobilnej nie będą wykorzystywane w sposób inny niż opisany w niniejszym Regulaminie oraz w w/w dokumentach.

 

§2 – Dystrybucja i wymagania techniczne

 1. Aplikację można pobrać i zainstalować za pośrednictwem Usługi Google Play, świadczonej przez Google Inc., zarejestrowanej w stanie Delaware, której podstawowe miejsce wykonywania działalności znajduje się pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Regulamin w/w usługi dostępny jest tutaj.  
 2. Administrator nie ma wpływu na warunki, ani zasady świadczenia usług przez Google Inc. opisane w Regulaminie wskazanym w ust. poprzedzającym.
 3. Aplikacja mobilna wymaga do działania systemu android w wersji 4 lub nowszej, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Do działania niektórych funkcjonalności wymagane są dodatkowe elementy techniczne urządzenia mobilnego:
  • Do wyszukiwania i przeglądania ofert, odbierania aktualnych informacji z Serwisu, a także aktualizacji informacji zapisanych na urządzeniu – aktywne połączenie internetowe,
  • Do korzystania z funkcjonalności związanych z NFC – moduł NFC,
  • Do korzystania z funkcjonalności związanych z kodami QR – Aparat.
 5. W czasie instalacji wymagane jest wyrażenie zgody na uzyskanie przez Aplikację mobilną dostępu do następujących danych gromadzonych na lub za pośrednictwem urządzenia oraz jego funkcji:
  • Odczyt statusu i ID urządzenia mobilnego – w celu przesyłania powiadomień PUSH;
  • Lokalizacja – wyłącznie w celu personalizacji funkcjonalności Aplikacji mobilnej, takich jak: Wyszukiwarka i Asystent;
  • Moduł NFC – w celu obsługi Wirtualnej karty podarunkowej i innych funkcjonalności opisanych w Regulaminie Serwisu.
  • Aparat – w celu obsługi kodów QR

 

§3 – Licencja

 1. Administrator oświadcza, że posiada prawa własności intelektualnej do Aplikacji mobilnej w zakresie koniecznym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu. Dotyczy to w szczególności: praw autorskich, patentów, znaków towarowych i innych dóbr prawnie chronionych zawartych bądź związanych z Aplikacją mobilną. Administrator oświadcza również, że dysponuje stosownymi uprawnieniami od podmiotów trzecich na wykorzystanie w Aplikacji mobilnej elementów, do których prawa posiadają podmioty trzecie.
 2. Administrator z chwilą „zakupu Aplikacji” - w myśl regulaminu Usługi Google Play - udziela osobie pobierającej i instalującej Aplikację mobilną niewyłącznej, ważnej na całym świecie i bezterminowej licencji na następujących polach eksploatacji: wykonywanie, wyświetlanie i używanie Aplikacji mobilnej na Urządzeniu.

 

§4 – Wyszukiwarka

 1. Aplikacja mobilna umożliwia Użytkownikom wyszukiwanie ofert dostępnych w Serwisie.
 2. Wyszukiwarka w Aplikacji mobilnej, może wyszukiwać wyniki na podstawie dwóch modeli działania:
  • wyszukiwanie po słowie kluczowym – podstawowy;
  • lokalizacja – tryb zaawansowany, w którym wykorzystywana jest aktualna lokalizacja Urządzenia ustalana na podstawie jego danych lokalizacyjnych.
 3. W pozostałym zakresie odpowiednie zastosowanie mają zapisy §12 Regulaminu Serwisu.

 

§5 – Logowanie

 1. Aktywacja Aplikacji mobilnej następuje po podaniu adresu e-mail oraz hasła do Serwisu.
 2. Ustawienia Aplikacji mobilnej umożliwią ponadto zapamiętanie wszystkich danych koniecznych do zalogowania się w Serwisie. Zaznaczając tę opcję, Użytkownik oświadcza, że rozumie i akceptuje ryzyka związane z uzyskaniem dostępu do Aplikacji przez osoby niepowołane, które bez jego woli weszły w posiadanie Urządzenia.

 

§6 – Rezerwacje

 1. Dostępny w ramach Aplikacji mobilnej moduł Rezerwacji pozwala na przeglądanie przez Konsumentów informacji niezbędnych do realizacji usługi, a także dokonanie zmiany terminu rezerwacji lub jej anulowania.
 2. W zależności od ustawień Konta Konsumenta, Serwis może poinformować o dostępności lub o zbliżającym się terminie realizacji usługi za pośrednictwem Aplikacji mobilnej lub innych środków kontaktu wskazanych w §3 Regulaminu Serwisu.
 3. Moduł rezerwacji odpowiedzialny jest również za zbliżeniowe potwierdzenie wykupionej usługi za pomocą modułu NFC. Jeśli urządzenie nie jest wyposażone w moduł NFC, potwierdzenie można zrealizować za pomocą kodu QR lub podając unikalny numer rezerwacji.
 4. W pozostałym zakresie, odpowiednie zastosowanie mają zapisy §5 i §6 Regulaminu Serwisu.

 

§7 – Moduł kolejkowania

 1. Moduł kolejkowania umożliwia śledzenie stanu kolejki w czasie rzeczywistym – w oparciu o aktualne informacje przekazywane do Serwisu przez Firmę i innych Konsumentów.
 2. Moduł kolejkowania, w powiązaniu z Modułem zarządzania Rezerwacjami przez Firmy, o czym mowa w §9 ust. 5, umożliwia powiadamianie Konsumenta o możliwości rozpoczęcia realizacji usługi w formie powiadomienia na urządzenie mobilne. 
 3. Używanie modułu Kolejkowania wymaga aktywnego połączenia z Internetem.

 

§8 - Moduł Wirtualnej Karty Podarunkowej

 1. W trybie Wirtualnej Karty Podarunkowej Aplikacja przechowuje informacje niezbędne do realizacji usługi wykupionej i przesłanej przez innego Użytkownika Serwisu, o czym mowa w §7 Regulaminu Serwisu.
 2. Realizacja Wirtualnej Karty Podarunkowej będzie możliwa za pośrednictwem modułu NFC lub alternatywnie przy pomocy kodu QR lub weryfikacji na podstawie indywidualnego numeru rezerwacji. 
 3. Połączenie z internetem jest wymagane jedynie na etapie wczytywania Wirtualnej Karty Podarunkowej do zasobów Aplikacji mobilnej, nie jest natomiast wymagane przy realizacji usługi powiązanej z kartą podarunkową.  

  

§9 – Zarządzanie Rezerwacjami przez Firmy

 1. Aplikacja mobilna pozwala Firmom na zarządzanie Rezerwacjami związanymi z ich ofertami. Moduł ten pozwala, w szczególności, na wykonywanie czynności wskazanych w §7 Regulaminu dla Partnerów biznesowych.
 2. Firma po zalogowaniu do Aplikacji będzie miała dostęp do pełnej listy Rezerwacji swoich usług.
 3. Firma może również samodzielnie dokonać Rezerwacji na usługi dla Klientów – podmiotów niezarejestrowanych w Serwisie – dla zachowania kompletności planu rezerwacji. W tym zakresie może ona również dokonywać samodzielnych modyfikacji, bez powiadamiania Klienta.
 4. Każda pozycja na liście będzie mogła podlegać modyfikacji (zmiana terminu lub anulowanie) poprzez wybranie odpowiedniej akcji. Konsument zostanie poinformowany o każdej zmianie.
 5. W pozostałym zakresie odpowiednie zastosowanie ma §5 Regulaminu Serwisu oraz §7 Regulaminu dla Partnerów biznesowych.

 

§10 – Rozliczenia z Serwisem

 1. Firma może sprawdzić w Aplikacji mobilnej informacje na temat swoich rozliczeń z Serwisem. Zakres informacji będzie zawierał stan opłat, rodzaj i datę ważności abonamentu, monity o zaległościach lub zbliżającym się końcu okresu ważności.
 2. Aplikacja mobilna pozwala również na sprawdzenie statusu płatności za poszczególne usługi zarezerwowane przez Konsumentów za pośrednictwem Serwisu.

 

§11 – Odpowiedzialność

 1. Administrator, działając jako dystrybutor darmowej Aplikacji mobilnej, wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Aplikację mobilną.
 2. Administrator nie odpowiada za czynniki niezależne od niego związane z funkcjonowaniem Aplikacji, to jest za: ewentualne nieprawidłowości w działaniu Aplikacji związane z instalowaniem jej na Urządzeniach niespełniających wymagań technicznych wskazanych w §2, a także za jej współdziałanie z modyfikacjami systemu android wprowadzanymi przez Użytkowników, producentów Urządzeń lub operatorów.
 3. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza zobowiązania Administratora do zapewniania wsparcia dla Aplikacji mobilnej, o którym mowa w §1 ust. 4 i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem tego zobowiązania. 
 4. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdują postanowienia §18 Regulaminu Serwisu.
 5. Do sporów reklamacyjnych i innych roszczeń związanych z funkcjonowaniem Aplikacji mobilnej lub samego Serwisu, zastosowanie mają zapisy §17 Regulaminu Serwisu.

 

§12 – Postanowienia końcowe

 1. Aplikacja mobilna może być pobrana oraz usunięta przez Użytkownika w każdym czasie.
 2. Usunięcie Aplikacji mobilnej z Urządzenia Użytkownika nie jest tożsame w skutkach z usunięciem konta z Serwisu. Nie pociąga za sobą, w szczególności, skutku w postaci wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem Serwisu.  
Pobierz aplikację mobilną
KONTAKT
kontakt@mbooking.pl
695 522 255