e-kancelaria24.pl
Gałczyńskiego 31B/89
05-800 Pruszków
Opinie: 0 (średnia z 0 opinii)
Kontakt:
tel:
e-mail: biuro@kancelaria-sokolowska.pl
Sposoby płatności:
• gotówka
Kancelaria Adwokacka
1
promocja
Porady dla klientów indywidualnych
od 60,00 zł
Poniżej podajemy przykładowe specjalizacje Kancelarii: Prawo cywilne Pomoc prawna we wszelkich sprawach z zakresu prawa cywilnego, tj. np. sprawy o zapłatę, pożyczki, leasing, umowy, odszkodowania, najem, sprzedaż, itd. Reprezentacja przed sądem. Sporządzanie projektów umów (np. najmu, kupna-sprzedaży, dożywocia). Sporządzanie wniosków o zasiedzenie oraz udział w postępowaniach sądowych. Prawo rodzinne i opiekuńcze, w tym sprawy o rozwód, alimenty Sporządzanie pism procesowych (w tym o rozwód, o separację, o alimenty, o obniżenie alimentów, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa). Przygotowywanie projektów umów majątkowych małżeńskich. Prowadzenie spraw o podział majątku. Prawo karne Prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję i Prokuraturę. Obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym. Reprezentacja w postępowaniu wykonawczym poprzez składanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowego zwolnienia i przerw w wykonaniu kary. Sprawy o ułaskawienie; Sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia i reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym. ZUS Pomoc prawna przy uzyskiwaniu świadczeń emerytalnych i rentowych. Prowadzenie sporów przeciwko ZUS w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.  Prawo spadkowe Kompleksowa obsługa prawna w zakresie stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, zabezpieczenia spadku. Doradztwo w zakresie przyjęcia bądź odrzucenia spadku oraz wydziedziczania osób uprawnionych do nabycia spadku z mocy ustawy. Pomoc prawna w zakresie uprawnień z zachowku. Obsługa prawna dotycząca podważania testamentów. Prawo administracyjne, w tym budowlane Pomoc prawna w postępowaniu przed wszelkiego rodzaju organami administracji publicznej. Pomoc przy uzyskiwaniu pozwoleń na budowę. Pomoc prawna przy uzyskiwaniu warunków zabudowy. Sprawy dyscyplinarne Udział w postępowaniach dyscyplinarnych. Sporządzanie skarg i pism do WSA i NSA oraz organów dyscyplinarnych. Wykroczenia Pomoc prawna w postępowaniach w sprawach o wykroczenia, w tym obrona przez sądem. Windykacja Pomoc w postępowaniu egzekucyjnym. Postępowanie egzekucyjne Wytaczanie powództw przeciwegzekucyjnych. Prowadzenie spraw o wyjawienie majątku. Sporządzanie skarg na czynności komornika. Przygotowywanie wniosków egzekucyjnych. Postępowanie egzekucyjne w administracji Sporządzanie pism w toku postępowania, w tym skarg i zażaleń. Sprawy o ochronę dóbr osobistych Prowadzenie postępowań w zakresie ochrony dóbr osobistych. Pomoc w formułowaniu roszczenia w zakresie ochrony dóbr osobistych. Prawo pracy Doradztwo w zakresie prawa pracy. Reprezentacja przed sądami. Prawo podatkowe Doradztwo podatkowe. Reprezentacja przed organami administracyjnymi oraz sądami.
Pruszków
(0)
0.0
Porady dla przedsiębiorców
od 60,00 zł
Poniżej podajemy przykładowe specjalizacje Kancelarii: Adwokacki Serwis Internetowy www.e-kancelaria24.pl to zespół wykwalifikowanych prawników, którzy świadczą usługi adwokackie we wszystkich dziedzinach prawa gospodarczego. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaproponować Państwu szeroki zakres usług, obejmujący m.in: Prawo autorskie Analiza zawartych umów pod kątem ochrony prawnoautorskiej oraz zakresu nabytych praw, tj. m.in. umów o przeniesienie praw autorskich, licencyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem określenia pól eksploatacji; Przygotowywanie projektów aneksów do już zawartych umów z zakresu prawa autorskiego; Przygotowywanie projektów umów z zakresu prawa autorskiego; Pomoc prawna w zakresie ochrony majątkowych oraz niemajątkowych praw autorskich; Powództwa o ochronę autorskich praw osobistych Reprezentacja przed sądem w sprawach dotyczących praw autorskich; Nawiązywanie współpracy z ZAIKS-em w zakresie zawierania umów o zarządzanie prawami autorskimi lub pokrewnymi oraz ich ochrony odnośnie do konkretnych utworów (tzw. umów o wykonywanie autorskich praw majątkowych do utworu przez ZAiKS), ze szczególnym uwzględnieniem ścisłego określenia pól eksploatacji oraz równoległych praw twórcy do utworu (tj. podmiotu uprawnionego w zakresie praw autorskich); Prawo konkurencji Reprezentowanie w postępowaniu przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Doradztwo i reprezentowanie w sprawach nieuczciwej konkurencji; Reprezentacja przed sądem w sprawach dotyczących nieuczciwej konkurencji. Prawo karne Przestępstwa gospodarcze;  Działanie na szkodę spółki; Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; Prawo karne skarbowe  Pomoc prawna w zakresie przestępstw i wykroczeń karnoskarbowych; Udział w postępowaniu przedsądowym oraz sądowym. Prawo podatkowe  Doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej; Analiza umów cywilnoprawnych pod kątem zgodności z przepisami prawa podatkowego; Przygotowywanie projektów aneksów do już zawartych umów ze szczególnym uwzględnieniem postanowień dotyczących zasad wypłaty wynagrodzenia za świadczone usługi/ dostawę towarów pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego; Przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych ze szczególnym uwzględnieniem postanowień dotyczących zasad wypłaty wynagrodzenia za świadczone usługi/ dostawę towarów pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego; Wydawanie opinii prawnych dotyczących wykładni obowiązujących przepisów prawa podatkowego; Sporządzanie pism do organów podatkowych oraz procesowych (skargi do WSA, NSA); Reprezentacja przed organami podatkowymi oraz udział w postępowaniu sądowo-administracyjnym; Prawo prasowe Udział w postępowaniu o ochronę dóbr osobistych; Sporządzanie opinii prawnych, w tym odnośnie granic wolności słowa; Sporządzanie skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Ochrona dóbr osobistych Sporządzanie pism procesowych oraz reprezentacja przed sądem; Udział w negocjacjach dotyczących zaniechania naruszeń dóbr osobistych; Pomoc prawna przy formułowaniu roszczeń majątkowych z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Odszkodowania Sporządzanie pism procesowych oraz reprezentacja przed sądem; Pomoc prawna przy formułowaniu roszczeń odszkodowawczych; Udział w rozmowach z ubezpieczycielami odnośnie wypłaty odszkodowania. Prawo handlowe i prawo spółek Pomoc w rejestracji spółek prawa handlowego, Sporządzanie projektów i modyfikowanie umów spółki, Powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał wspólników Tworzenie i likwidacja spółek, Analizy i doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności spółek, Obsługa organów spółek (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników), Doradztwo prawne w zakresie transakcji gospodarczych, Stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych, Doradztwo prawne w zakresie przekształcania spółek, ich łączenia oraz podziału, Pomoc prawna w zakresie nabywania przedsiębiorstw, Pomoc prawna w sprawach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu. Postępowanie naprawcze i upadłościowe. Prawo pracy Analiza umów o pracę pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa pracy; Analiza akt osobowych w siedzibie przedsiębiorcy pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa pracy; Przygotowywanie projektów aneksów do już zawartych umów oraz projektów umów; Przygotowywanie projektów regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania. Doradztwo w zakresie zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy; Doradztwo w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Prawo nieruchomości Roszczenia o wydanie nieruchomości, o zaniechania naruszeń (immisji); Prowadzenie spraw o ustanowienie użytkowania, służebności; Sprawy o scalenie nieruchomości lub podział nieruchomości (zniesienie współwłasności); Pomoc prawna z zakresu ochrony praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy. Spory sądowe Prowadzenie spraw sądowych; Sporządzanie pism procesowych; Reprezentacja przed sądami; Udział w mediacji. Prowadzenie negocjacji Reprezentacja w zakresie prowadzenia negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, w tym w siedzibie przedsiębiorcy. Prawo administracyjne, w tym budowlane Pomoc przy uzyskiwaniu pozwoleń na budowę; Pomoc prawna przy uzyskiwaniu warunków zabudowy. ZUS Pomoc prawna przy uzyskiwaniu świadczeń emerytalnych i rentowych; Prowadzenie sporów przeciwko ZUS w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Prawo naprawcze i upadłościowe Sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości.
Pruszków
(0)
0.0
Porady online
od 60,00 zł
Bezpłatna wycena usługi http://e-kancelaria24.pl/home-6/formularz-zgloszeniowy/
Pruszków
(0)
0.0
Regulaminy e-sklepów
promocja
699,00 zł 499,00 zł
W dniu 30 maja 2014 r. Sejm uchwalił nową ustawę o prawach konsumenta. W związku z powyższym, Regulaminy na stronach internetowych e-Sklepów wymagają zasadniczej zmiany. Nowa ustawa o prawach konsumenta nakłada nowe obowiązki na e-Sklepy m.in. w zakresie informacji udzielanych konsumentom przed zawarciem umowy (informacje takie są zawarte w regulaminach umieszczanych na stronach internetowych e-Sklepów), jak również w zakresie związanym z zawieraniem samej umowy. Od dnia wejścia w życie nowej ustawy e-Sklepy będą musiały m.in. potwierdzać konsumentom zawarcie umowy. Nasza Kancelaria, poza audytem Państwa regulaminu, doradzi, jak można zminimalizować koszty związane z nowymi obowiązkami. W celu uwiarygodnienia Państwa strony internetowej, umożliwiamy naszym Partnerom – sklepom internetowym, umieszczenie na stronie e-Sklepu logo naszej Kancelarii. Prowadzenie e-Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie tylko pozwoli na uniknięcie dotkliwych kar i procesów sądowych z organizacjami chroniącymi prawa konsumentów, ale również zwiększy wiarygodność Państwa strony internetowej w oczach Klientów, którzy są coraz bardziej świadomi swych praw. CENNIK stworzenie nowego regulaminu – 499 zł zmiana regulaminu – 399 zł audyt miesięczny – 39 zł audyt roczny – 368 zł Poradnik prawny „Nowe obowiązki e-sklepu” – koszt 25 zł Usługa audytu regulaminu zamieszczonego na stronie internetowej Państwa e-sklepu podlega opłacie co miesiąc na podstawie faktury wysyłanej przez Kancelarię na adres podany przez Klienta. Umowa o audyt miesięczny zawierana jest na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Istnieje możliwość opłacenia audytu miesięcznego za cały rok z góry, wówczas Klient otrzymuje rabat w wysokości 100 zł. W przypadku wykupienia rocznego audytu umowa zawierana jest na 12 miesięcy i ulega przedłużeniu na dalszy czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Pruszków
(0)
0.0
Pobierz aplikację mobilną
KONTAKT
kontakt@mbooking.pl
695 522 255