Fantom - Studio Tańca
ul. Słowackiego 79
87-100 Toruń
Opinie: 0 (średnia z 0 opinii)
Kontakt:
tel: 693
Pokaż numer
281390
e-mail:
Pokaż adres
fantomtorun@op.pl
fax: 56 655 45 94
www.fantom.torun.pl
facebook
Sposoby płatności:
• gotówka
West Coast Swing, 1 x mies
osoba 30,00 zł
Oferta firmy
Opis usługi

West Coast Swing to najbardziej rozbudowana, liniowa forma swingu. Nazywana kiedyś “Sophisticated Swing” czyli Wyrafinowany, Wyszukany.

Zajęcia West Coast Swinga odbywają się w formie klubowej.

Zapraszamy po wakacjach!!!

Zapraszamy w każdą niedzielę w godz. 16:00 - 18:00

Cena zajęć: 30 zł miesięcznie

 

Regulamin

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Studio Tańca FANTOM w Toruniu jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu.

2. Uczestnikami  zajęć organizowanych przez Studio Tańca FANTOM mogą być jedynie osoby, które przestrzegają niniejszego    Regulaminu oraz mają uregulowaną  opłatę  zgodnie  z  aktualnym cennikiem i Regulaminem  Płatności   dostępnymi na stronie internetowej Studia /w zakładkach dotyczących poszczególnych form zajęć/ oraz w Recepcji Studia. 

W bezpłatnych zajęciach typu "practise" mogą  uczestniczyć wyłącznie osoby aktualnie zapisane na zajęcia. Można uczestniczyć w practise wyłącznie grupy, do której jest się zapisanym. Osoby nie zapisane na zajęcia mogą uczestniczyć w practise  na zasadzie obserwatorów.

3. Na sali podczas zajęć mogą  przebywać jedynie  osoby, które  znajdują się na liście uczestników danych zajęć.

4. Liczba osób w grupach jest ograniczona i wynosi odpowiednio: Kursy tańca od I do IV ST.  max. 32 osoby. Kursy tzw. Kameralne - max. 16 osób.  W wyjątkowych przypadkach instruktor może wyrazić zgodę na jednorazowy udział dodatkowych 2 osób.

5. Uczestnicy zajęć , którzy nie opłacili udziału w zajęciach, nie mają prawa uczestniczenia w nich(ewentualnie mogą uczestniczyć w zajęciach za zgodą instruktora). Powinni oni opuścić salę taneczną na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Po uregulowaniu należności w Recepcji mogą kontynuować naukę na tych zajęciach.

6. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na sale taneczne. Instruktor ma prawo niewpuszczenia na salę osób w obuwiu brudzącym lub niszczącym parkiet.

7. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort uczestników zajęć instruktor ma prawo do niewpuszczania na salę osób spóźniających się.

8. Instruktor  lub  Recepcjonista  ma prawo do wykluczenia  z  zajęć osoby, której  zachowanie  zakłóca przebieg  zajęć lub jest w inny sposób niestosowne, bez zwrotu wpłaconych przez uczestnika pieniędzy za te zajęcia.

ZAPISY i PŁATNOŚCI

9. Jedyną formą zapisu na zajęcia /Kursy, szkolenia, warsztaty i zgrupowania/, jest dokonanie płatności za wybrane zajęcia. Przy zapisie może to być wpłata zaliczkowa /min. 10% ceny/. W przypadku niezawinionego braku możliwości udziału w zajęciach, zaliczka /za zgodą Recepcji/ może być zaliczona na poczet innych zajęć w Studiu. Cena pojedynczej lekcji na zajęciach zbiorowych wynosi 35 zł od osoby niezależnie od formy i poziomu zajęć.

10. Cennik zajęć dla poszczególnych poziomów i form zajęć jest podawany na początku każdego sezonu tanecznego tj. do dnia 1 sierpnia każdego roku na okres od 1 sierpnia do 30 czerwca roku następnego. Jest dostępny na tablicy ogłoszeń i w odpowiednich zakładkach na stronie internetowej Studia.

11. Opłaty  zajęcia tj. Kursy, warsztaty oraz zajęcia Klubowe  można dokonać w formie gotówkowej, (osoba wpłacająca otrzymuje dowód wpłaty w postaci paragonu).

12. Studio Tańca FANTOM na życzenie uczestników może wystawić rachunek :"za warsztaty tańca", "za Kurs tańca" lub "za zajęcia taneczne" . Wystawiane są one jedynie po dokonaniu zapłaty w miesiącu bieżącym. /Nie ma możliwości wystawienia rachunku z datą wsteczną/.

BEZPIECZEŃSTWO

13. Studio Tańca FANTOM nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Studia Tańca FANTOM i osób działających z ramienia Studia.

14. Prosimy o zabieranie ze sobą na salę rzeczy wartościowch: jak torebki, saszetki, tablety, telefony itp. Telefony w czasie zajęć powinny być wyłączone.

15. Zabrania się przebywania na salach tanecznych bez wiedzy i zgody instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się przez uczestnika do poleceń instruktora odpowiedzialność ponosi uczestnik

16. Zabrania się wylewania na parkiet substancji mogących go zniszczyć, w tym wody.

17. Osoby przebywające na terenie Studia Tańca FANTOM zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż. oraz zachowania czystości, poszanowania mienia Studia FANTOM i innych uczest­ników zajęć.

18. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez siebie uczestnik zajęć ponosi osobiście .

19. Na terenie Studia Tańca FANTOM obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz wnoszenia i spożywania środków odurzających.

SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ

20. Ilość miejsc  w  grupach  jest ograniczona  /jak w pkt. 4./  W przypadku  zapełnienia się grupy, lista uczestników zostaje zamknięta.

21. W przypadku małej ilości  uczestników  danego kursu Grupa może zostać uzupełniona na 2 zajęciach. Dołączenie do grupy od 2 zajęć nie zmniejsza opłaty za Kurs.

22. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora Studio Tańca FANTOM ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników kursu o tym fakcie.

23. W  sytuacjach  losowych  Studio Tańca FANTOM  ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one  zrealizowane w innym terminie  ustalonym z uczestnikami.  Jeśli uczestnik nie może wziąć w nich udziału, niewykorzystana za nie kwota zostanie przez Studio FANTOM zaliczona na poczet innych zajęć lub  zwrócona.

24. Studio Tańca FANTOM  stara się zapewnić  ciągłość  zajęć na kolejnych poziomach nauczania. Każdy kolejny poziom nauczania odbywa się wg nowego harmonogramu  zajęć  / terminy i instruktorzy /.

25. W przypadkach  losowych, gdy  po dokonaniu opłaty za zajęcia uczestnik nie może  uczestniczyć  w zajęciach grupy, do której  jest  zapisany, istnieje  możliwość  udziału  w  zajęciach  innej  grupy  na  tym  samym  poziomie,  po uzgodnieniu nowego terminu z Recepcją. Wszystkie niezawinione rezygnacje z zajęć skutkujące zwrotem wpłaty, nie mogą być uwzględnione później niż 2 miesiące od daty dokonania opłaty za zajęcia.

26. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody Dyrekcji lub Instruktorów Studia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

27. Studio Tańca FANTOM zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

28. Uczestnik zajęć Studia Tańca FANTOM wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji   Studia  FANTOM  w   przypadku publikacji  zdjęć  i  filmów  z  zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez Studio Tańca FANTOM oraz jego Partnerów.

29. Osoby, które  nie  przestrzegają  Regulaminu  Studia Tańca  FANTOM  mogą zostać  skreślone  z  listy  uczest­ników  zajęć.

30. W  przypadkach zdarzeń losowych oraz nieujętych w niniejszym Regulaminie dotyczących  uczestnictwa w zajęciach, istnieje  możliwość indywidualnych uzgodnień warunków uczestnictwa w zajęciach z Dyrekcją Studia.

 
Pobierz aplikację mobilną
KONTAKT
kontakt@mbooking.pl
695 522 255